• 044 500 330

Državne matice i Knjiga državljana

Državne matice i knjiga državljana

Izvaci i potvrde iz državnih matica - informacije

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti.

U pravnom prometu nije dozvoljeno koristiti ispravu koja ne sadrži posljednje važeće podatke upisane u državnim maticama.

Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka.

Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže posljednje važeće podatke upisane u maticama do dana izdavanja potvrda, koji se iskazuju u pripadajućim rubrikama potvrde.

Izvatke i potvrde iz državnih matica izdaje matičar koji je zaprimio zahtjev stranke neovisno o mjestu upisa u državne matice.  


Izvatke i potvrde iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Pravni interes imaju:

 • osoba na koju se podaci upisani u maticu odnose,
 • članovi uže obitelji,
 • posvojitelj,
 • skrbnik,
 • druge osobe samo kad za to imaju na zakonu zasnovan pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno dokazati.

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (Članak 21.) - opće informacije

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.

Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.

 • rođenje
 • smrt
 • činjenica da je osoba živa
 • ime
 • sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
 • razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
 • registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
 • razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
 • roditeljstvo ili posvojenje
 • prebivalište i/ili boravište
 • državljanstvo
 • nepostojanje kaznene evidencije
 • kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

 
Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:

 1. rodni list
 2. smrtni list
 3. vjenčani list
 4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
 5. potvrda o životnom partnerstvu
 6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
 7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije
 8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici


Isprave od 1-5 izdaju matični uredi, ispravu pod 6 izdaju policijske postaje, ispravu 7 izdaje Ministarstvo pravosuđa, a ispravu 8 izdaje Ministarstvo uprave.

Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske u okviru propisanih djelokruga, odnosno za javne isprave iz svoje nadležnosti, jesu Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, na području Europske unije riječ je o:

 • ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
 • upravnim ispravama
 • javnobilježničkim ispravama
 • službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
 • diplomatskim i konzularnim ispravama.


Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.

Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.

Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents

Pravni izvori

Pravni izvori

Matičarstvo i državljanstvo

 • Zakon o državnim maticama („Narodne novine“, br. 96/93.76/13. i 98/19.)
 • Obiteljski zakon („Narodne novine“, br. 103/15. i 98/19.)
 • Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih („Narodne novine“, br. 26/08.76/13.)
 • Uredba o područjima matičnih ureda(„Narodne novine“, br. 2/98.)
 • Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica („Narodne novine“, br. 91/13.)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku Potvrde za sklapanje braka („Narodne novine“, br. 67/17.)
 • Pravilnik o obrascu potvrde o smrti („Narodne novine“, br. 46/11.)
 • Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu („Narodne novine“, br. 48/94.)
 • Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 67/17.)
 • Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena („Narodne novine“, br. 77/17.)
 • Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike („Narodne novine“, br. 3/00.)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 92/21., 93/21. i 95/21.)
 • Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti („Narodne novine“, br. 10/74.)
 • Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“, br. 48/03.163/03.,35/05., 127/13., 33/15.14/19.)

Upravni postupak

 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.)

Osobno ime

 • Zakon o osobnom imenu („Narodne novine“, br. 118/12.70/17. i 98/19.)


Zaštita osobnih podataka

 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“, br. 139/04.)


Pravo na pristup informacijama

 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13.85/15.)

Državljanstvo

 • Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, br. 53/91.,70/91.28/92.113/93.4/94– ispravak odluke USRH, 130/11.110/15., 102/19.)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice („Narodne novine“, br. 113/16.9/17.)


Prebivalište

 • Zakon o prebivalištu („Narodne novine“, br. 144/12.158/13.)

Osobni identifikacijski broj

 • Zakon o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, br. 60/08.)
 • Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, br. 1/09.117/10.125/13.31/15., i 1/17.)

Matični broj

 • Zakon o matičnom broju („Narodne novine“, br. 9/9266/02.)

Legalizacija isprava i međunarodni ugovori

 • Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima („Narodne novine“, br. 53/91.88/01.)
 • Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Narodne novine“, br. 53/91.)

Višestrani ugovori

 • Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Službeni list FNRJ 10/1965, tekst Konvencije objavljen u Međunarodni ugovori NN, 11/11)
 • Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori 1967. godine)
 • Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 8/1991)
 • Bečka konvencija o konzularnim odnosima (Međunarodni ugovori NN, 12/93)
 • Konvencija o pravima djeteta (Službeni list SFRJ 15/1990)
 • Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (NN Međunarodni ugovori 04/05)
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN Međunarodni ugovori 18/97) 

Dvostrani ugovori

 • Ugovor s Alžirom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 31. 03. 1982.
 • Ugovor s Austrijom o uzajamnom pravnom prometu od 16. 12. 1954.
 • Ugovor s Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 24. 09. 1971.
 • Sporazum s Vladom Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 26. 02. 1996.
 • Ugovor s Bugarskom o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. 03. 1956.
 • Ugovor s Ciprom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 19. 09. 1984.
 • Ugovor s Češkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s Francuskom o izdavanju isprava o osobnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. 10. 1969.
 • Ugovor s Irakom o pravnoj suradnji od 1987. godine
 • Ugovor s Grčkom o uzajamnim pravnim odnosima od 18. 06. 1959.
 • Ugovor s Italijom o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03. 12. 1960.
 • Ugovor s Libijom o konzularnim odnosima od 01. 07. 1981.
 • Ugovor s Mađarskom o uzajamnom pravnom prometu od 07. 03. 1968.
 • Ugovor s Republikom Makedonijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima iz 1995.
 • Ugovor s Mongolijom o pružanju pravne pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima 08. 06. 1981.
 • Ugovor s Poljskom o pravnom prometu u građanskim i kaznenim stvarima od 06. 02. 1960.
 • Ugovor s Rumunjskom o pravnoj pomoći od 18. 10. 1960.
 • Ugovor sa Slovačkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s republikom Slovenijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 07. 02. 1994.
 • Ugovor sa Srbijom i Crnom Gorom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 15. 09. 1997.
 • Ugovor s Rusijom o pravnoj pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 24. 02. 1962.
 • Ugovor s Turskom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 10. 02. 1999.
 • Ugovor sa Svetom Stolicom o suradnji na području odgoja i kulture od 1997.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd