Registar zaklada i Registar stranih zaklada RH

Glavne vijesti

Počast hrvatskom vitezu Marijanu Šokčeviću-Šokcu

28-09-2020

Predsjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Ivanka Roksandić je u ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine, sudjelovala u obilježavanju 25. godišnjice smrtnog...

Stručni skup „Opstanak na Banovini“

28-09-2020

Župan Ivo Žinić je u ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine, u Hrvatskom domu u Hrvatskoj Dubici nazočio stručnom skupu „Opstanak...

Sjećanje na žrtve iz Gornjih Jama

27-09-2020

Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, u nedjelju, 27. rujna 2020. godine, u mjestu Gornje...

Voloderska jesen 2020.

26-09-2020

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u subotu, 26. rujna 2020. godine, u šatoru postavljenom ispred Društvenog...

Promocija knjige Slavice Moslavac

25-09-2020

Zamjenik sisačko-moslavačkog župana Roman Rosavec je u petak, 25. rujna 2020. godine, u Društvenom domu "Ivica Pajer" u Gornjoj Jelenskoj...

Blagoslov obnovljene kapele u sisačkoj bolnici

25-09-2020

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u petak, 25. rujna 2020. godine, u kapeli sv. Vinka Paulskog...

 

prazno

Sisak, Croatia

Registar zaklada Republike Hrvatske

Osnivanje i djelovanje zaklada u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zakladama („Narodne novine“, br. 106/18. i 98/19.) i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 56/19.).
 
Zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe.
Zaklade se upisuju u Registar zaklada pri nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba, prema sjedištu zaklade.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba. Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva aktom o osnivanju zaklade (odluka, izjava, oporuka i sl.). Ako zakladu osniva zajednički više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Akt o osnivanju zaklade mora sadržavati: 

 • osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika
 • osobni identifikacijski broj (OIB) zakladnika, a ako zakladnik nema osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice zakladnika
 • naziv i sjedište zaklade
 • svrhu zaklade
 • podatke o imovini zaklade koju je zakladnik namijenio za ostvarivanje svrhe zaklade (osnovna imovina)
 • može sadržavati i druge odredbe od važnosti za osnivanje i djelovanje zaklade kao i pitanja koja se mogu urediti statutom.

Oporuka kojom se osniva zaklada mora sadržavati:

 • odredbe o svrsi zaklade
 • očitovanje volje zakladnika da se određena imovina namjenjuje za osnivanje zaklade.

Akt o osnivanju mora biti sastavljen u pisanom obliku.

Zahtjev za upis u Registar zaklada podnosi nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba osoba ovlaštena za zastupanje zaklade u dva primjerka te se uz njega prilaže:

 • akt o osnivanju zaklade (izjava, odluka, ugovor) - javnobilježnički ovjeren
 • odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade
 • oduka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade
 • potvrdu o svojstvu izvršitelja oporuke
 • preslika isprave o identitetu osoba ovlaštenih za zastupanje
 • dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo
 • procjena ovlaštenog sudskog vještaka da su vrijednost osnovne imovine i predvidljivi prihodi koje bi ona mogla davati dostatni za ostvarivanje svrhe zaklade
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika
 • izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade iz članka 14. stavka 2., 3. i 4. Zakona o zakladama
 • pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana
 • statut zaklade
 • za donošenje rješenja 35,00 kuna za upravnu pristojbu sukladno Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) na način propisan člankom 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.) kojim je propisano plaćanje upravne pristojbe ili dokaz oslobođenja od plaćanja pristojbi.

Zaklada stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske. 

Zaklada može obavljati svoju djelatnost nakon upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske.


Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Strane zaklade upisuju se u Registar stranih zaklada pri nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za upis u Registar stranih zaklada podnosi nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev se podnosi u dva primjerka te se uz njega prilažu:

 • izvadak iz registra strane države u koji je strana zaklada upisana iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana
 • akt o osnivanju, statut ili drugu ispravu o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten za stupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
 • odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupane strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju zaklade u prethodnoj poslovnoj godini
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz članka 14. stavka 3. podstavka 1. - 5. Pravilnika
 • za donošenje rješenja 35,00 kuna za upravnu pristojbu sukladno Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) na način propisan člankom 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.) kojim je propisano plaćanje upravne pristojbe ili dokaz oslobođenja od plaćanja pristojbi.

Strana zaklada upisom u Registar stranih zaklada ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zaklada može početi obavljati svoju djelatnost nakon upisa u Registar stranih zaklada.


Upis promjena u Registar zaklada

Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade podnosi nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba, u dva primjerka zahtjev za upis promjena u Registar zaklada koje se odnose na:

 • naziv
 • sjedište i adresu sjedišta
 • osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata
 • svrhu
 • statut
 • prestanak zaklade.

Zahtjevu za upis promjena prilaže se:

 • zapisnik o radu i odlukama tijela zaklade koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada te novi statut ili njegove izmjene i dopune odnosno izmjene i dopune akta o osnivanju
 • ostali prilozi sukladno zahtjevu (navedeno za pojedine rubrike zahtjeva)
 • za donošenje rješenja 35,00 kuna za upravnu pristojbu sukladno Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) na način propisan člankom 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.) kojim je propisano plaćanje upravne pristojbe ili dokaz oslobođenja od plaćanja pristojbi.

Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba na zahtjev svake zainteresirane osobe  izdaje izvadak iz Registra zaklada, neovisno o sjedištu zaklade.

OBRASCI:

 • Obrazac broj 1 - Zahtjev za upis u Registar zaklada Republike Hrvatske (.doc, .pdf)
 • Obrazac broj 2 - Podaci o zakladniku, osobama ovlaštenim za zastupanje, likvidatoru i članovima tijela upravljanja zaklade (.doc, .pdf)
 • Obrazac broj 3 - Zahtjev za upis promjena u Registar zaklada Republike Hrvatske (.doc, .pdf)
 • Obrazac broj 4 - Zahtjev za upis u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (.doc, .pdf)
 • Obrazac broj 5 - Zahtjev za upis promjena u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (.doc, .pdf)
 • Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra zaklada (.doc, .pdf)
 • Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra stranih zaklada (.doc, .pdf)

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik