• 044 550 201

Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša

Ovdje možete pronaći informacije o prostornom uređenju, graditeljstvu i zaštiti okoliša

Glavne vijesti

30 godina Druge gardijske brigade Grom

17-05-2021

Župan Ivo Žinić je u subotu, 15. svibnja 2021. godine, u Glini sudjelovao u obilježavanju tridesete obljetnice ustrojavanja 2. gardijske...

Dan sjećanja na žrtve Bleiburga

14-05-2021

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić je 14. svibnja 2021. kod Spomen križa u Kutini nazočio obilježbi Dana sjećanja na žrtve...

Čestitka „Gromovima“

14-05-2021

Župan Ivo Žinić je, u ime svih svojih suradnika, kao i osobno ime, u prigodi obilježavanja tridesete obljetnice 2. gardijske...

Sanacija dijela kolnika u naseljima Stružec i Voloder

14-05-2021

Zamjenik župana Roman Rosavec je u petak, 14. svibnja obišao radove na sanaciji dijela kolnika u naselju Stružec na području...

Mala hidroelektrana "Fajerov mlin"

14-05-2021

Župan Ivo Žinić je u petak, 14. svibnja 2021. godine, u Glini posjetio novu malu hidroelektranu „Fajerov mlin“. „Ovdje je...

Župan Žinić posjetio OŠ Glina

14-05-2021

Župan Ivo Žinić je u petak, 14. svibnja 2021. godine, u Glini posjetio Osnovnu školu. U društvu ravnateljice župan je...

 

prazno


prazno

Sisak, Croatia

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

OBAVIJEST STRANKAMA
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA AKTE GRAĐENJA; ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, MIŠLJENJA I SL. PUTEM E-MAILA NIJE MOGUĆE.
OMOGUĆENO JE PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA AKTE ZA GRAĐENJE PUTEM SUSTAVA E-DOZVOLA.

 

Opći podaci

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja stručne i upravne poslove u području prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode koji se odnose na:

 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: lokacijskih dozvola i rješenja o utvrđivanju građevne čestice te izdaje potvrde o usklađenosti parcelacijskih elaborata s dokumentima prostornog uređenja, izvode iz prostornih planova, obavijesti o posebnim uvjetima i uvjerenja o statusu čestice, u skladu sa zakonom,
 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata u postupku građenja: rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje, rješenja o promjeni namjene, rješenja o produženju važenja akata, rješenja o promjeni investitora, te izdaje potvrde glavnog projekta, uvjerenja za uporabu, uvjerenja o vremenu građenja i druge akte u skladu sa zakonom,
 • potvrđivanje elaborata posebnih dijelova građevine u skladu sa zakonom,
 • vođenje evidencije prijave početka radova, prijave nastavka radova kao i druge evidencije i izvješća propisane posebnim propisima,
 • izradu dokumenata prostornog uređenja županijske razine, u skladu sa zakonom, izrađuje akte i provodi propisane postupke, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
 • izradu prijedloga za davanje suglasnosti na prostorne planove lokalne razine,
 • praćenje i dostavu podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje nadležnom ministarstvu i županijskoj javnoj ustanovi za prostorno uređenje,
 • izradu odluka, izvješća, planova i drugih dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka te gospodarenja otpadom,
 • praćenje stanja okoliša, provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
 • vođenje registra onečišćavanja okoliša, osiguravanje podataka i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
 • izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom te pripremu i predlaganje drugih aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
 • izradu akata i pripremu vođenja postupka za dodjelu koncesija u području gospodarenja otpadom, upis u registar koncesija, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
 • provedbu prethodne i glavne ocjene za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode te izdaje rješenja o dopuštanju zahvata u zaštićenom dijelu prirode,
 • koordiniranje izrade programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,
 • provedbu postupka proglašenja zaštićenih dijelova prirode na regionalnoj razini kao i postupka o prestanku zaštite,
 • praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • sustav zaštite i spašavanja, razvoj zaštite od požara i obranu,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za obavljanje poslova iz područja prostornog uređenja i graditeljstva ima ispostave i to:
- Ispostava u Novskoj,
- Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici (ne radi),
- Ispostava u Popovači
- Ispostava u Glini

 • Sjedište u Sisku

Pročelnica:
Blanka Bobetko - Majstorović, dipl.ing. biol.
Rimska 28, 44 000 Sisak, tel. 044/ 540-030
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Sunja, Lekenik, Martinska Ves i Dvor

 • Ispostava Novska

Voditelj ispostave:
Edo Tomić, struč.spec.ing.aedif.
Trg dr. F. Tuđmana 2, 44 330 Novska, tel. 044/500-086
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac i Lipovlljani
- područje gradova: Novska i Hrvatska Kostajnica

 • Ispostava Popovača

Voditelj ispostave:
Krešimir Jugović, dipl. ing. građ.
Jelengradska 13, 44 317 Popovača, tel.: 044/683-451, 044/639-037
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje Grada Popovača i
- Općine Velika Ludina

 • Ispostava Glina

Voditelj ispostave:
Slaven Bobić , dipl. ing. građ.
Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina (044 493 950)
Rad sa strankama: svaki radni rad od 8,00 – 15,00 sati
Nadležnost:
- Grad Glina,
- te općine Topusko i Gvozd

Obrasci

 • eDozvola

LOKACIJSKA INFORMACIJA
OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA
POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA
LOKACIJSKA DOZVOLA
IZMJENA I/ILI DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE
RJEŠENJE O PRODULJENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE
DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE

OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE
PRIJAVA POČETKA POKUSNOG RADA
GRAĐEVINSKA DOZVOLA (Ne izdaje se lokacijska dozvola)
GRAĐEVINSKA DOZVOLA (Izdaje se lokacijska dozvola)
GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE (Ne izdaje se lokacijska dozvola)
GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE (Izdaje se lokacijska dozvola)
IZMJENA I/ILI DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
IZMJENA I/ILI DOPUNA POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA
IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE GLEDE PROMJENE INVESTITORA
UPORABNA DOZVOLA (Građevine za koje se izrađuje geodetski projekt)
UPORABNA DOZVOLA (Građevine za koje se ne izrađuje geodetski projekt)
PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA
UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE
UPORABNA DOZVOLA za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1.listopada 2007. godine
UPORABNA DOZVOLA za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine
UPORABNA DOZVOLA za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
UPORABNA DOZVOLA za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
UPORABNA DOZVOLA za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

 • Obrasci zaštite okoliša


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA ZA RADNJE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA ZA ZNANSTVENA I STRUČNA ISTRAŽIVANJA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
ZAHTJEV ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEV ZA POSTUPAK PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEV ZA POSTUPAK GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
ZAHTJEV ZA PRETHODNU OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA

 • Ostali obrasci

Univerzalni zahtjev – SMŽ
DOPUNA / ISPRAVAK PODNESENOG ZAHTJEVA
POTVRDA O STATUSU ČESTICE
OVJERENA PRESLIKA AKTA / ARHIVSKOG PRIMJERKA
KLAUZULA IZVRŠNOSTI / PRAVOMOĆNOSTI AKTA
POTVRDA ELABORATA / PLANA POSEBNIH DIJELOVA GRAĐEVINE
ISPRAVAK POGREŠKE U RJEŠENJU
POŽURNICA za ubrzanje postupka za izdavanje predmeta
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (LEGALIZACIJA)

 

Javnopravna tijela nadležna za područje djelovanja ureda

eNekretnine

eNekretnine

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine (NN broj 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjene vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnost Procjeniteljskog povjerenstva, nadležnost i opis poslova upravnog tijela županije, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, kao i njihova evaluacija, odnosno reguliraju se odnosi na hrvatskom tržištu nekretnina, usklađeni s odredbama europske legislative.

Temeljem Zakona, a radi stručne analize i evaluacije podataka, davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina, 5. listopada 2015. godine osnovano je Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina za područje Sisačko-moslavačke županije.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku za rad Procjeniteljskog povjerenstva pruža Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije.

Nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih temeljem ovog Zakona, kao i zakonitost rada upravnog tijela, Povjerenstva i procjenitelja provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Na zahtjev stalnih sudskih vještaka za procjenu nekretnina ili stalnih sudskih procjenitelja, te upravnih i pravosudnih tijela, a u svrhu izrade procjembenih elaborata, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – ovlašteni službenik za eNekretnine, izdaje izvatke iz Zbirke kupoprodajnih cijena i to:

Upravna pristojba za zaprimanje zahtjeva i izdavanje Izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena plaća se u iznosu od 200,00 kn (180,00 kn Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN br. 8/17. i 37/17 + 20,00 kn Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN br. 8/17. i 37/17) u korist transakcijskog računa Sisačko-moslavačke županije. (UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI NN 37/2017.)

IBAN:HR5623400091800003001
Model:HR68
Poziv na broj:7307-OIB
Opis plaćanja: upravna pristojba za izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena
(Dokaz o uplati potrebno je dostaviti uz obrazac zahtjeva ili poslati na e-mail: ,kako bi se mogao izdati traženi izvadak)


UPITI I INFORMACIJE
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, ovlašteni službenik za eNekretnine – Sanja Deak, Sisak, Rimska 28
tel. 044/540-213, e-mail:
 

Izvješća

Prostorno uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije nadležan je za izdavanje sljedećih akata:

- prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji „Narodne novine“, br. 76/97,38/09, 55/11 i 90/11
 Lokacijska dozvola (izmjene i dopune)
 Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 Izmjena i dopuna građevinske dozvole te produljenje važnosti građevinske dozvole
 Rješenje o uvjetima građenja
 Potvrda glavnog projekta
 Rješenje za uklanjanje
 Uporabna dozvola
 Potvrđivanje izvršnosti akata o pravu građenja
 Uvjerenje o vremenu građenja građevine
 Uvjerenje za uporabu građevine
 Ovjera elaborata etažiranja
 Potvrda parcelacijskog elaborata
 Obavijest o podacima iz prostorno-planske dokumentacije
 Uvjerenje o statusu katastarske čestice
 Potvrda o dostavi završnog izvješća
 Prijava početka građenja


- prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja „Narodne novine“ 69/09 i 128/10
 Rješenje za građenje
 Obavijest o posebnim uvjetima

- prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama „Narodne novine“ 90/11
 Rješenje o izvedenom stanju ("legalizacija")

Uz zahtjev za izdavanje dokumenta kojim se dozvoljava gradnja potrebno je platiti propisanu upravnu pristobju po Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“; br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08 i 20/10).

KAKO ISPUNITI UPLATNICU ZA IZDAVANJE AKATA PROSTORNOG UREĐENJE/GRADNJE/ZAŠTITE OKOLIŠA/E NEKRETNINA


BIC (SWIFT adresa) Privredne banke Zagreb d.d. je PBZGHR2X (za devizne naplate iz inozemstva)


*AKT: Lokacijska dozvola (izmjene i dopune), rješenje o utvrđivanju građevne čestice, izmjena i dopuna građevinske dozvole te produljenje važnosti građevinske dozvole, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za uklanjanje, uporabna dozvola, potvrđivanje izvršnosti akata o pravu građenja, uvjerenje o vremenu građenja građevine, uvjerenje za uporabu građevine, ovjera elaborata etažiranja, rješenje o izvedenom stanju, dozvole za gospodarenje otpadom i dr...

Napomena: primjerak uplatnice obavezno dostaviti uz zahtjev ili u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša uz naznaku:
KLASA PREDMETA: ____________________________________________
 


Zaštita okoliša


 
NOVOSTI
 
2020. godina
 
24.4.2020.

22. travanj – Dan planeta Zemlje - Zemlja - jedina domovina koju imamo

 
 
Arhiva
 
2019. godina

27.03.2019.

Obavijest o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemije d.d. i Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemije d.d.

 
 
2018. godina
 
27.4.2018.
 
 
22.1.2018.
 

- Obavijest o objavi Odluke s informacijom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Čeličana ABS Sisak d.o.o.

- Odluka s informacijom

 
11.1.2018.
 
 
19.03.2014. Informacija o zahtjevu za provođenje glavne ocjene prihvatljivosti zahvata Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Kupe

18.03.2014. INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Une“


02.06.2011. Moslavačka gora proglašena regionalnim parkom
 

NATJEČAJI  


OBAVIJESTI I JAVNE RASPRAVE 

 

2021. godina

 

16.4.2021.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada "Kurjakana" 

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada "Kurjakana" - ne-tehnički sažetak

Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada "Kurjakana"

 

8.4.2021.

Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o okolišnoj dozvoli sa Zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za velike uređaje za loženje za postojeće postrojenje TE-TO SISAK

Sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s odlukom o Zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za velike uređaje za loženje iz izmjena uvjeta okolišne dozvole za TE-TO SISAK

2020. godina

13.8.2020.

OBAVIJEST o provođenju ponovne javne rasprave dopunjene Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ - Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje

STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ - Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje NE-TEHNIČKI SAŽETAK

Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje GLAVNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

6.7.2020.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš “Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika”,
Odluka o upućivanju Studije na javnu raspravu
Studija o utjecaju na okoliš “Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika” i
Sažetak Studije o utjecaju na okoliš “Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika”

13.02.2020.

Ponovna javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

Odluka o ponovnoj javnoj raspravi

Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave

Studija o utjecaju na okoliš - Netehnički sažetak

Studija o utjecaju na okoliš

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

2019. godina

5.12.2019.

Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

Obavijest o provođenju javne rasprave

Studija o utjecaju na okoliš - Netehnički sažetak

Studija o utjecaju na okoliš

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Dokumentacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike

 

7.6.2019.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora - Netehnički sažetak

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC37 u mjestu Gora - Knjiga priloga

6.2.2019.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš građevine za gospodarenje otpadom u k.o. Pračno

Izgradnja građevine za gospodarenje otpadom u k.o. Pračno” (ne-tehnički sažetak)

Dokumentacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike

 

2018. godina

29.10.2018.

Obavijest o stavljanju na uvid nacrta okolišne dozvole SANO d.o.o. iz Popovače

10.10.2018.

Obavijest o stavljanju na javnu raspravu stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište za neopasni otpad Deponija fosfogipsa (S-41100) Petrokemija Agro Trade d.o.o.

- Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole - Ne-tehnički sažetak

16.3.2018.

OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju hrane za životinje
- SAŽETAK ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE POSTROJENJA SANO – SUVREMENA HRANIDBA ŽIVOTINJA d.o.o. - Ne-tehnički sažetak


PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ


 
2020. godina
 

12.8.2020.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "PODIZANJE TRAJNOG NASADA LIJESKE S IZGRADNJOM UMJETNE AKUMULACIJE VODE U NASELJIMA PECKI I ČUNTIĆ NA POVRŠINI OD OKO 75 HA"

Elaborat zaštite okoliša

8.7.2020.

Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš "Zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika"

26.5.2020.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja desnog nasipa rijeke Ilove (5+200-9+533) od ušća u Kutinicu do autoceste Lipovac-Zagreb“ 

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje - Za namjeravani zahvat „IZGRADNJA DESNOG NASIPA RIJEKE ILOVE (5+200-9+533) OD UŠĆA U KUTINICU DO AUTOCESTE LIPOVAC-ZAGREB“, unutar administrativnih granica naselja Kutina i naselja Ilova koji su sastavni dio Grada Kutine u Sisačko-moslavačkoj županiji, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš

9.4.2020.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Baština Zrinskih budućnost Banovine – Izgradnja žičare u naselju Gvozdansko

Elaborat zaštite okoliša

Rješenje - za namjeravani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš (objavljeno 7.7.2020.)

18.2.2020.

Rješenje u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom

10.2.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Kratečkom za ekološku mrežu

29.1.2020.

Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Izgradnja retencije Burdelj - novelacija idejnog projekta"
Elaborat zaštite okoliša

14.1.2020.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja retencije Kalanjevac", Općina Topusko
Elaborat zaštite okoliša

Rješenje u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Izgradnja retencije Kalanjevac

 
2019. godina
 
9.9.2019.

Rješenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnja dva tovilišta junadi (goveda) s otvorenim spremnikom gnoja, na području Općine Martinska Ves u Sisačko-moslavačkoj županiji

12.7.2019.
 
 
 
7.6.2019.
 
 
29.5.2019.
 
 
28.3.2019.
 
 
26.2.2019.
 
 

Arhiva - procjene utjecaja na okoliš

 


PROCJENA UTJECAJA NA EKOLOŠKU MREŽU
 
 
2021. godina

13.5.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke (goveda)“

10.5.2021.

Izgradnja šumske ceste Vratnik – odjel 2, na k.č.br. 1200 k.o. Brezovo polje, k.č.br. 4455 i 4461 k.o. Žirovac

Izgradnja šumske ceste Vukšića potok, na k.č.br. 1591, 1603, 1633, 1641, 1642 i 1689 k.o. Ljeskovac.

4.5.2021.

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - Rasadničarski uzgoj biljke Miscanthus x giganteus na k.č. 1979/2 k.o. Gračenica

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - Rasadničarski uzgoj biljke Miscanthus x giganteus na k.č. 1975/2 k.o. Gračenica

Rješenje o prihvatljivosti . Izgradnja nastambe za konje na k.č. 4/4 k.o. Donji Hrastovac

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnja nastambe za ovce na k.č. 49/2 k.o. Donji Hrastovac

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnje šumske ceste Popovo brdo

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnje šumske ceste Matića brdo

Rješenje o prihvatljivosti - Trgovački centar Spar Popovača

29.4.2021.

Podizanje trajnog nasada lijeske na k.č.br. 1286/1, 1286/2 i 1295/2 k.o. Martinska Ves,
Izgradnja nastambe za stoku na k.č.br. 499/1 i 500/2 k.o. Crkveni Bok,
Izgradnja nastambe za stoku na k.č.br. 263/2 k.o. Crkveni Bok
Rješenje o ispravku Rješenja “Konverzija degradiranih šumskih sastojina” na k.č.br. 12/14, 12/43, 216, 217/4, 217/8, 217/9, 219/2, 227/15, 235/3, 325/1, 325/34, 325/44, 325/46, 325/48 i 349/1 k.o. Rausovac, k.č.br. 707/17, 707/30, 716/1, 722/2, 854, 855 k.o. Utolica, k.č.br. 931/4, 931/10, 952/3, 957/16 i 957/25 k.o. Gornji Hrastovac, k.č.br. 119 i 102/7 k.o. Jasenovčani i k.č.br. 116/41 k.o. Novoselci

21.4.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade u oranicu, na k. č. br. 75, k. o. Voloder, za ekološku mrežu

6.4.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke na k.č.br. 41/4 k.o. Bobovac

29.3.2021.

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - Postavljanje električnog pastira (ograde)

Rješenje o prihvatljivosti - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jasenovac

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnja staklenika za hidroponski uzgoj rajčica

Rješenje o prihvatljivosti - IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Popovača

16.3.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke na k.č.br. 214 k.o. Gradusa Posavska

5.3.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Izgradnja jednostavne nastambe za stoku na k.č.br. 135/2 k.o. Slabinja"

 

26.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata uređenja postojećih odvodnih kanala na šumskom zemljištu na području UŠP Zagreb, Šumarija Lipovljani, u Gospodarskoj jedinici Josip Kozarac za ekološku mrežu

Rješenje o ispravku

24.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke na k.č. 1307 k.o. Slabinja“

22.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Nalazište zemljanog materijala-Mlaka, na k.č.br. 408 k.o. Jablanac"

11.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke“

8.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti IV. izmjena i dopuna PPU Grada Novske za ekološku mrežu

2.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke“

Rješenje o prihvatljivosti - „Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kutinu“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Poučna staza Strug“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Rekonstrukcija šumske ceste Donji Kukuruzari“

28.1.2021.

Rješenje o prihvatljivosti VII. izmjena i dopuna PPU Grada Petrinje za ekološku mrežu

12.1.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Konverzija degradiranih šumskih sastojina u k.o. Slavsko Polje"

 

 
2020. godina

 

21.12.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Nastamba jednostavne građevine namijenjena sklanjanju goveda i zaštiti od napada velikih zvijeri (vuka)"

17.12.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Uređenje poučne staze “Crkveni jarak” na Moslavačkoj gori“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Prenamjene oranice u trajni nasad paulownije i mischantusa“

12.11.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Autonomna solarna rasvjeta Šetališta E. Genera, šetnica u pravcu mosta
Brest“

11.11.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Održavanje državne ceste D232 od Gušća do Jasenovca"

11.11.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata – "Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 187 k.o Letina"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“

28.10.2020.

Rješenje - Obustavlja se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Čišćenje granične crte - lijeve obale rijeke Une na dionicama od Dvora do Hrvatske Dubice“

15.10.2020.

Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martinska Ves za ekološku mrežu

12.10.2020.

Rješenje o prihvatljivosti II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd prihvatljive za ekološku mrežu

6.10.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Konverzija degradirane šumske sastojine

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja u kojem se naziv zahvata „Poučna pješačka staza Rujevac - Meterize“ mijenja u „Poučna pješačka staza Meterize“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Poučna staza – NPŠO Lipovljani“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Putevima utvrda petrinjskog kraja - poučna pješačka staza Čuntić-Klinac“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Uređenje poučne staze Sjeverovac“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Poučna pješačka staza Rujevac - Meterize“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Poučna staza Šaški“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Izgradnja edukativne promatračnice Lovča“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Izgradnja poučne staze „Šumska priča“, Babina Rijeka“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Konverzija panjače običnog graba u šumu visokog uzgojnog oblika“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Obnova lijevog i desnog kanala uz postojeću šumsku cestu i dovođenje u funkcionalno stanje u GJ Lonja – unutar Parka prirode i retencije Lonjsko polje“

- PREUZMITE RJEŠENJA U ZIP FORMATU

14.9.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata čišćenja korita rijeke Gline, nositelja MUP RH, za ekološku mrežu

24.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Izgradnja poučno edukativne staze Lebrenica na k.č.br. 1121, 1122, 1037, 1038, 1039, 1043, 1046, 980/1, 981, 982, 983, 985/1B, 979/1, 986/1 k.o. Dvor

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Uređenje poučne staze "Tenina staza" na k.č.br. 1470, 1479, 1462, 1481/1, 1482/2, 1476, 1477 i 1475 k.o. Piljenice

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Krčenje niskog raslinja lijeve obale starog rukavca Save u Čigoću na k.č.br. 194/15 i 190 k.o. Čigoć

21.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Izgradnja četiri šumske ceste na području Grada Kutina

19.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Uređenje poučno-rekreativne staze Park šume Brdo Djed

7.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Uspostava i uređenje poučne staze, vidikovaca i ostale manje infrastrukture u Odranskom polju

3.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje vodoopskrbne mreže u Vukovarskoj ulici u Sunji za ekološku mrežu

27.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti Urbanističkog plana uređenja UPU-4 grada Petrinje za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti VI.izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje za ekološku mrežu"

24.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Izgradnja odmorišta na biciklističkoj ruti na k.č. 1373/5 k.o. Lekenik"

23.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata uređenja poučno rekreativne staze Goljak brdo za ekološku mrežu

16.7.2020.

Rješenje o prihvatljivost zahvata „Izgradnja pješačko – biciklističke staze (pbs) i oborinske kanalizacije (ok) Ulice Veliko brdo u Popovači na k.č. 3927/1, k.o. Popovača"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Prenamjene livade u oranicu na k.č. 285 k.o. Divuša"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata „Prenamjene pašnjaka u oranicu na k.č. 2838/22 k.o. Prelošćica“

Rješenje o prihvatljivosti - „Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu“

Rješenje o obustavi postupka - "Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu pokrenut prema zahtjevu Grada Glina od 13. studenog 2018."

13.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice za ekološku mrežu

10.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade i pašnjaka u oranicu, na k. č. br. 171 i 610, k. o. Voloder, za ekološku mrežu

1.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata podizanja trajnog nasada lješnjaka, na k. č. br. 943, k. o. Stružec, za ekološku mrežu

10.6.2020.

Rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Novoselci", na k.č.br. 1045, 1046/1 i 2500 k.o. Sunja, k.č.br. 191, 102/1, 103, 105/1, 106/2, 108/7, 89 i 190 k.o. Novoselci, k.č.br. 1634/3 k.o. Donji Hrastovac.
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja šumske ceste Leplan I i Leplan II na k.č.br. 2066 k.o. Gušće i k.č.br. 894 k.o. Svinjičko".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Građenje gospodarske zgrade na k.č.br. 2739/1 k.o. Prelošćica".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića", na k.č.br. 9807, 9810/2, 9810/1, 9833/2 i dr. k.o. Kutina.
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja šumske ceste Voršlag na k.č.br. 925, 928, 937, 938 k.o. Brđani, k.č.br. 968, 969 i 970 k.o. Petrinjci".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja šumske ceste Luka – dionica II na k.č.br. 1174 i 1211 k.o. Setuš".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja vodovodne mreže u ulici Sokolovec u Kutini, na k.č.br. 7838/2, 961/2, 887 i dr. k.o. Kutina".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Podizanje nasada lješnjaka na oranici na k.č.br. 4101/1 i 4101/2 k.o. Jasenovac".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja poučno šumske pješačke staze Čigoč u Parku prirode Lonjsko polje na k.č.br. 189, 190, 194/15, 197/1 i 223 k.o. Čigoč, na k.č.br. 3779 k.o. Gušće".
Rješenje o prihvatljivosti prostornog plana “III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Topusko”.

Preuzmite rješenja u zip formatu

10.6.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja vodoopskrbne mreže – spoj Ulice Marijana Celjaka preko nasipa i naselja Bok Palanječki", na k.č.br. 1361/1, 1361/6, 1361/7, 1362/3, 1363, 1364/2, 1365/2, 1366/3, 1366/4, 1367, 1739/1, 1739/3, 1254, 1255/6, 1251/5, 1251/4, 1250/6, 1250/5, 1287, 1288 k.o. Bok Palanječki.

9.6.2020.

Rješenje o prihvatljivosti "VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti "V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novska" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti "IX. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti "V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Petrinja" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti "VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinja" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata uređenja okoliša vidikovca na Hrastovačkoj gori za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje poučne šumske staze Pavlinov kljun u Parku prirode Lonjsko polje za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje platoa za oporabu otpada – proizvodnja agregata za rekultivaciju zemljišta na k.č. 486/1 i 486/2 k.o. Sisak Stari za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade u oranicu - Ilova za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje obiteljske stambene zgrade na k.č. 685/1 i 685/2 k.o. Jasenovac za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata čišćenja područja uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, na k.č. 1380/3 k.o. Košutarica na području Općine Jasenovac za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade u oranicu - Prelošćica za ekološku mrežu

19.5.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata šumske ceste Pogorel za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje šumske ceste Šašina Greda - Pogorel za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata utgradnje šumske ceste Popova kosa za ekološku mrežu

5.5.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata podizanja trajnog nasada lješnjaka s micelijem tartufa u Jasenovcu za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Lipovljani za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti UPU 13 (Kutina) za ekološku mrežu

23.4.2020.

Rješenje o obvezi glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska

14.4.2020.

Rješenje o prihvatljivosti VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine za ekološku mrežu

9.4.2020.

Rješenje o prihvatljivosti Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje 2017. - 2020. za ekološku mrežu

 

Dozvole za postupanje s neopasnim otpadom
 

11.3.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Bio direkt d.o.o. za lokaciju u Strušcu

4.3.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Rijekatank d.o.o. za lokaciju u Rafineriji nafte Sisak

25.2.2021. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Kemokop d.o.o. za lokaciju u Sisku, Nikole Tesle 17

2.11.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Royal Media d.o.o. iz Zagreba

2.9.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva IKP zbrinjavanje j.d.o.o. iz Siska, za lokaciju u Gornjem Hrastovcu, Gornji Hrastovac 145

3.8.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva IKP zbrinjavanje j.d.o.o.

1.7.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SISAK d.o.o. iz Siska

16.6.2020. Elaborat gospodarenja otpadom UO Toni-Gale, vl. Toni Pavličić, Sisak

13.2.2020. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Green Ecco sol d.o.o. iz Siska 

4.12.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Bio direkt d.o.o. za lokaciju u Strušcu

19.11.2019. Elaborat gospodarenja otpadom obrta EKO BLC iz Popovače

12.11.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva PRIMAT d.o.o.

25.10.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva STRABAG d.o.o.

6.9.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Ferosirovina d.o.o. iz Gline

19.7.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trčovačkog društva DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

30.5.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva La Cisa Zero Cento d.o.o. iz Rijeke

2.5.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Kemokop d.o.o. iz Dugog Sela

11.4.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

13.3.2019. Elaborati gospodarenja otpadom trgovačkog društva CE-ZA-R d.o.o. za lokacije Sisak i Kutinu

12.3.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o. iz Draganića

11.3.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Dvorkom d.o.o. iz Matijevića

1.2.2019. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac Glina d.o.o. iz Gline

29.11.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

27.11.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o.

22.11.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o.trgovačkog društva REMONDIS Medison d.o.o.

4.10.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalni sevisi Jasenovac d.o.o.

26.9.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva C.I.O.S. SRF d.o.o. iz Siska

18.9.2018. Elaborat gospodarenja otpadom Proizvodno trgovačkog društva Lampaš

27.6.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Petrokemija agro trade d.o.o. iz Kutine
 
 
 
 
23.1.2018. Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva I.G.K. RECIKLAŽA d.o.o.
 

 


DOKUMENTI  ZAŠTITE OKOLIŠA 


KAKVOĆA ZRAKA


KAKVOĆA VODA


KAKVOĆA TLA


GOSPODARENJE OTPADOM


CIVILNA ZAŠTITA

 

 

Kontakti

Upravni odjel se nalazi na adresi: Rimska 28, Sisak

 • PROČELNICA:

Blanka Bobetko-Majstorović – 044/540-030 -

 • ADMINISTRATIVNA TAJNICA

Vesna Grahovac – tel. 044/524-358, fax. 044/524-377 ;

 • PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ksenija Kajgana – 044/524-377
Danijel Cvetić – 044/524 316
Mirjana Budak – 044/524-314
Miljenko Pavičić – 044/524-377
Monika Kelčec – 044/ 524-377
Nermin Veljačić – 044/524-316
Indira Basarić- 044/524 313
Josip Vučak – 044/ 524 314
Antonija Kajić -044/524 313

 • ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Sandra Mahnik – 044/510-068
Nada Škrinjarić – 044/540-022
Miljenko Ugarković – 044/540-204

 • ROO

Miljenko Ugarković – 044/540-204
Sanja Deak – 044/540-213

 • RAZMINIRANJE, CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Stjepan Miheličnik – 044/ 510-069

 • eNEKRETNINE

Sanja Deak – 044/540-213

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik