Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, nekretnina i obnove.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o utvrđivanju građevne čestice i druge poslove u skladu sa zakonu,
 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata u postupku građenja: izdavanje građevinske dozvole, uporabne dozvole, dozvole za uklanjanje, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o produženju važenja akata, rješenja o promjeni investitora, rješenja o izvedenom stanju i drugih akata u skladu sa zakonom,
 • provedbu neupravnog postupka izdavanja akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: izdavanje lokacijske informacije, potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata s dokumentima prostornog uređenja, izvoda iz prostornih planova, obavijesti o posebnim uvjetima, uvjerenja o statusu čestice i drugih akata u skladu sa zakonom,
 • provedbu neupravnog postupka izdavanjem akata u postupku građenja: izdavanje potvrde glavnog projekta, potvrda završnog izvješća nadzornog inženjera, prijave početka građenja, prijave nastavka radova i drugih akata u skladu sa zakonom,
 • upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine, u vlasništvu Republike Hrvatske, koje se nalaze na području Sisačko-moslavačke županije, a izvan područja grada sjedišta Sisačko-moslavačke županije ili velikog grada, u skladu s Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske,
 • vođenje evidencija i izrada izvješća propisanih posebnim propisima prostornog uređenja, graditeljstva i nekretnina,
 • koordinacija i vođenje izrade dokumenata prostornog uređenja županijske razine u skladu sa zakonom,
 • izrada akata i provedba postupaka sukladno zakonima i odlukama nadležnih tijela,
 • praćenje i dostava podataka iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i eNekretnina jedinicama lokalne samouprave, nadležnom ministarstvu, Županijskom zavodu za prostorno uređenje, Državnom zavodu za prostorno uređenje i Državnom zavodu za statistiku,
 • vođenje baze podataka eNekretnina i izradu dokumenata, akata i izvješća na temelju podataka iz baze eNekretnina sukladno posebnom zakonu,
 • provedbu postupaka obnove u nadležnosti županije sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, te programa donesenih na temelju Zakona,
 • poslove koordinacije s gradovima i općinama vezano uz obnovu zgrada oštećenih potresom,
 • stručne i administrativne poslove za stožer civilne zaštite Županije u dijelu koji se odnosi na obnovu od potresa,
 • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata države, županije i jedinica lokalne samouprave,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktima Županijske skupštine ili župana.

U okviru Upravnog odjela, za obavljanje poslova iz područja prostornog uređenja i graditeljstva, ustrojene su ispostave u Novskoj, Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Popovači.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje i imovinsko-pravne poslove i to:

 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište,
 • obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija,
 • rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima.

 

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd