• 044 500 330

Registar udruga i Registar stranih udruga u RH

Registar udruga Republike Hrvatske

Novi Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj  74/14) stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine, te je  Zakon o izmjeni Zakona o udrugama ( „Narodne novine“, broj 70/17., 98/19.) stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine. 

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga u Republici Hrvatskoj i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 4/15., 14/20).

Sastavni dio Pravilnika su:

 • Obrasci
 • Popis ciljanih skupina
 • Klasifikacija djelatnosti udruga

Sportske udruge razvrstavaju se i prema vrsti sporta, sukladno NOMENKLATURI SPORTOVA.  
 
Sukladno članku  55. stavku 1. Zakona o udrugama, udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.
 

Zakonom o udrugama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač može biti poslovno sposobna fizička osobe ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba. Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova (uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika danu prije održavanja osnivačke skupštine udruge), uz uvjet da u trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

*****************************************************

Postupak za upis udruge ili strane udruge odnosno za upis promjene u registar smatra se pokrenutim u trenutku predaje urednog zahtjeva nadležnom upravnom tijelu. Za popunjavanje zahtjeva moguće je koristiti obrasce koji su objavljeni na ovoj stranici ili izvršiti elektroničko popunjavanje obrazaca.

*****************************************************

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge, u ime osnivača, u registar udruga pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge.

Uz Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 1) prilažu se:

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
 • dva primjerka statuta,
 • popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (Obrazac broj 2),
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje udruge,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge i preslika osobne iskaznice ili putovnice za njenog predstavnika u udruzi,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života i punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,
 • ovjerene izjave o pristanku fizičke osobe ili njezinih nasljednika, povijesne ili znamenite osobe, te međunarodne organizacije o unošenju imena ili dijela imena u naziv udruge,
 • drugi prilozi navedeni na Obrascu broj 1 - Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske, te
 • upravna pristojba se ne plaća sukladno napomeni uz Tar.br.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („ Narodne novine“, br.92/21., 93/21. i 95/21.).

Zahtjev se podnosi u dva primjerka, a svi prilozi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, osim preslika osobnih iskaznica ili putovnica osnivača, likvidatora i osoba ovlaštenih na zastupanje i preslika osobne iskaznice ili putovnice za njenog predstavnika u udruzi.

O zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske nadležno upravno tijelo donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog upravnog tijela može se izjaviti žalba tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave.

*****************************************************

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi nadležnom uredu Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac broj 3) koje se odnose na promjene:

 • statuta,
 • naziva (naziva na stranom jeziku),
 • skraćenog naziva (skraćenog naziva na stranom jeziku),
 • sjedišta i adrese sjedišta,
 • ciljeva,
 • djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • gospodarskih djelatnosti, ako su propisane statutom,
 • osobe ovlaštene za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata,
 • izbora i opoziva likvidatora,
 • prestanka postojanja udruge.

Navedeni zahtjev podnosi se u dva primjerka na Obrascu broj 3 – Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske, a uz njega se prilažu:

 • zapisnik o radu tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke, zbog koje se traži upis promjene u registar udruga,
 • dva primjerka novog statuta ili dva primjerka izmjena i dopuna statuta,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora,
 • odluke skupština o statusnim promjenama,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • ovjerene izjave o prestanku fizičke osobe ili njezinih nasljednika, povijesne ili znamenite osobe, te međunarodne organizacije o unošenju imena ili dijela imena u naziv udruge,
 • drugi prilozi navedeni na Obrascu broj 3 - Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske, te
 • upravna pristojba se ne plaća sukladno napomeni uz Tar.br.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („ Narodne novine“, br.92/21., 93/21.i 95/21.).

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske podnosi se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni.
O zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske nadležno upravno tijelo donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog upravnog tijela može se izjaviti žalba tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave.

 *****************************************************

Strana udruga koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

Strana udruga upisom u registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom upravnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se podnosi u dva primjerka na Obrascu broj 4 – Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis prilaže se:

 • izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu (uz ovjereni prijevod istog na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu),
 • odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar (uz ovjereni prijevod iste na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu),
 • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod iste na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu),
 • odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod iste na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu),
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge,
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,
 • potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija - Porezne uprave,
 • drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj,
 • drugi prilozi navedeni na Obrascu broj 4 - Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj,
 • upravna pristojba se ne plaća sukladno napomeni uz Tar.br.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („ Narodne novine“, br.92/21., 93/21. i 95/21.).

Nadležno upravno tijelo donosi rješenje o upisu strane udruge u registar stranih udruga. Protiv rješenja nadležnog upravnog tijela može se izjaviti žalba tijelu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave. 

*****************************************************

Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj dužna je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjena:

 • naziva (skraćenog naziva),
 • sjedišta ili adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj,
 • ciljeva ili djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj,
 • osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,
 • prestanka djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj,

sukladno Zakonu o udrugama, a zahtjev se podnosi na Obrascu br. 5 – Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis promjena u Registar udruga prilažu se:

 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odluke nadležnog tijela o promjeni,
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,
 • drugi prilozi navedeni na Obrascu broj 5 - Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj,
 • upravna pristojba se ne plaća sukladno napomeni uz Tar.br.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („ Narodne novine“, br.92/21., 93/21. i 95/21.).

Sisačko – moslavačka županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjek za opću upravu, na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje neovisno o sjedištu udruge:

 • Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske
 • Izvadak iz Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Sukladno napomeni uz Tar.br.4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („ Narodne novine“, br.92/21., 93/21. i 95/21.) upravna pristojba se ne plaća.

OBRASCI:

 • Obrazac broj 1 - Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (.doc, .pdf)
 • Obrazac broj 2 - Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (.doc, .pdf)
 • Obrazac broj 3 - Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (.doc, .pdf)
 • Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske (.docx)
 • Obrazac broj 4 - Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (.doc, .pdf)
 • Obrazac broj 5 - Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (.doc, .pdf)
 • Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (.doc)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd