Matica vjenčanih

U maticu vjenčanih upisuju se činjenice sklapanja braka koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i brakovi hrvatskih državljana sklopljeni u inozemstvu.

Brakovi sklopljeni u inozemstvu

Upisuju se na temelju izvatka iz državne matice vjenčanih inozemnog tijela izdanog u državi gdje je sklopljen brak. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta osoba u Republici Hrvatskoj.

Sklapanje braka

Brak se sklapa suglasnom izjavom žene i muškarca.
U Republici Hrvatskoj brak se može sklopiti u:

 • građanskom obliku (brak se sklapa pred matičarom),
 • vjerskom obliku s učincima građanskog braka (brak se sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose).


Pretpostavke za sklapanje braka

Pretpostavke za sklapanje braka zakonom su određeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi sklopljeni brak imao pravne učinke i da bi bio valjan. To su:

 • da su nevjesta i ženik osobe različita spola,
 • da su nevjesta i ženik izjavili svoj pristanak za sklapanje braka,
 • da je brak u građanskom obliku sklopljen pred matičarem odnosno da je brak u vjerskom obliku sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose.


Brak može sklopiti:

 • osoba koja je navršila 18 godina života (punoljetna i poslovno sposobna osoba),
 • osoba koja je navršila šesnaest godina uz prethodnu dozvolu suda,
 • osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti uz odobrenje propisano člankom 26. Obiteljskog zakona ("Narodne novine" broj: 103/15. i 98/19.).


Brak ne može sklopiti:

 • osoba nesposobna za rasuđivanje,
 • osobe koje su međusobno krvni srodnici u ravnoj lozi (preci i potomci) beskonačno, a u pobočnoj lozi sestra i brat, polusestra i polubrat, dijete sa sestrom ili polusestrom, ili bratom, ili polubratom svojega roditelja, djeca sestara i braće te polusestara i polubraće,
 • osobe čiji su odnosi nastali posvojenjem,
 • osoba koja je već u braku ili životnom partnerstvu osoba istog spola koje je registrirano sukladno posebnom propisu.


Za mjesto sklapanja braka ženik i nevjesta mogu odabrati bilo koje mjesto u Republici Hrvatskoj.

Namjera sklapanja braka u građanskom obliku prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se sklapa brak.

Matičar u dogovoru sa ženikom i nevjestom određuje dan za sklapanje braka. Dan za sklapanje braka može se odrediti u razdoblju od tridesetog do četrdeset i petog dana od dana prijave namjere sklapanja braka.

Brak se sklapa u nazočnosti nevjeste i ženika, matičara i dva svjedoka.
Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Isprave potrebne za sklapanje braka

Za sklapanje braka matičaru se obavezno predočuju (daju se na uvid, a matičar ih može fotokopirati, ali ne na trošak stranke):

 • isprave o identitetu,
 • odluka suda o dopuštenju sklapanja braka, ako brak sklapa maloljetnik stariji od šesnaest godina,
 • odobrenje skrbnika ili odluka suda o odobrenju sklapanja braka, ako brak sklapa osoba lišena poslovne sposobnosti,
 • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.


Izbor prezimena

Prigodom sklapanja braka (u građanskom ili vjerskom obliku) ženik i nevjesta mogu se sporazumjeti:

 • da svako zadrži svoje prezime,
 • da kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih,
 • da kao zajedničko uzmu oba prezimena,
 • da jedan ili oboje uz svoje prezime uzmu i prezime bračnog druga u kom će slučaju odlučiti koje će prezime upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu.


Troškovi za sklapanje braka u građanskom obliku

Troškovi u postupku sklapanja braka odnose se na upravne pristojbe i posebne naknade, a to ovisi o obliku sklapanja braka, ali i željama ženika i nevjeste.

Ukoliko se brak sklapa u službenim prostorijama, ženik i nevjesta dužni su platiti:

 • upravnu pristojbu u iznosu 70,00 kuna/9,29 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za sastavljanje prijave namjere sklapanja braka i
 • upravnu pristojbu u iznosu 140,00 kuna/18,58 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za sklapanje braka pred matičarom.

Ukoliko se brak sklapa izvan službenih prostorija, ženik i nevjesta dužni su osim gore navedenih 210,00 kuna/27,87 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) upravne pristojbe, platiti i posebnu naknadu za sklapanje braka izvan službene prostorije prema mjerilima za određivanje naknade, i to::

 • udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja braka,
 • sklapanju braka izvan tjednog radnog vremena tijela državne uprave te na blagdane i neradne dane što su utvrđeni zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.


Sklapanje braka u vjerskom obliku s građanskopravnim učincima

Nevjesta i ženik koji žele sklopiti brak u vjerskom obliku pribaviti će od matičara nadležnog za mjesto u kojem žele sklopiti brak potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka propisanih Obiteljskim zakonom

Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku vrijedi tri mjeseca od dana izdavanja.

Ukoliko se sklapa brak u vjerskom obliku s građanskopravnim učincima, ženik i nevjesta dužni su platiti:

 • upravnu pristojbu u iznosu 70,00 kuna/9,29 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka

Dokaz sklopljenog braka je izvadak iz matice vjenčanih koji izdaje matičar nakon upisa braka u maticu vjenčanih.


Sklapanje braka stranih državljana

U Republici Hrvatskoj brak mogu sklopiti i stranci, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje braka kao i hrvatski državljani.

Za sklapanje braka strani državljani prilažu:

 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju stranca izdana sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda da nema zapreka za sklapanje braka stranog državljanina u Republici Hrvatskoj i da će taj brak bit priznat u državi čiji je državljanin uz prijevod na hrvatski jezik (ova potvrda može biti sastavni dio potvrde o slobodnom bračnom stanju),
 • identifikacijska isprava (sa slikom) i
 • dokaz o državljanstvu (putovnica).

OBRASCI:

 • Zahtjev za upis u maticu vjenčanih (.docx)
 • Zahtjev za izdavanje isprave iz matice vjenčanih (.docx)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd