Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

 • 044 500 000

Upravni odjel za poslove župana

Upravni odjel za poslove župana obavlja stručne i savjetodavne poslove za župana, protokolarne poslove i poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • stručne i savjetodavne o poslove za župana i zamjenika župana,
 • poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,
 • poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i udrugama,
 • poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije,
 • koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima u izradi i normativnoj obradi akata koje upravna tijela predlažu na donošenje županu,
 • poslove usmjeravanja naloga župana drugim upravnim tijelima,
 • poslove u svezi ustanovljavanja i dodjele javnih priznanja,
 • poslove vezane uz pokroviteljstva Županije,
 • razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih županu te brine o pravovremenom postupanju i rješavanju po istima,
 • ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 • uređivanje web-stranice Županije,
 • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

 DOKUMENTI


13.9.2022.

1.9.2022.

8.8.2022.

2.8.2022.

26.7.2022.

 

15.4.2022.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu

11.4.2022.

1.3.2022.

2021. godina

3.2.2021.

 

2020. godina

18.6.2020.

6.4.2020.

20.1.2020.

23.12.2019.

1.2.2019.

21.12.2018.

6.2.2018.

28.12.2017.

Odluka o izmjeni Javnog natječaja o uvjetima i postupku za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu

05.09.2017.

Odluka o izmjeni Javnog natječaja o uvjetima i postupku za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu

02.02.2017.


 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1