• 044 500 330

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo obavlja upravne i stručne poslove u području obrazovanja, osnovnog i srednjeg školstva, predškolskog odgoja i naobrazbe, znanosti, kulture, tehničke kulture, športa, civilnog društva i nacionalnih manjina.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
 • organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
 • prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
 • provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija, te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
 • izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji, 
 • suradnju s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i športskih manifestacija od interesa za Županiju,
 • praćenje, izrade te podnošenje izvješća o provođenju mjera nacionalnih strategija i planova iz djelokruga upravnog odjela,
 • suradnja s udrugama civilnog društva i koordiniranje poslova u svezi sufinanciranja rada udruga kada obavljaju poslove od interesa za opće dobro,
 • poslove nacionalnih manjina, suradnja s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i poslovi koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava,
 • izrada nacrta akata iz djelokruga Upravnog odjela,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:
- obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama; utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik; obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova; donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati; utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta.

DOKUMENTI


2023. godina

 

4.12.2023.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2023./2024.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2023./2024.

9.11.2023.

Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2023./2024.

16.10.2023.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2023./24.

I ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima/icama s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2023./24.

I ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).

4.10.2023.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2023./2024.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2023./2024.

29.9.2023.

Subvencija prijevoza za redovite studente s područja Sisačko-moslavačke županije

Odluka o sufinanciranju prijevoza autobusom za redovite studente s prebivalištem na području Sisačko- moslavačke županije za akademsku godinu 2023./2024.,

Odluka o sufinanciranju prijevoza vlakom za redovite studente s prebivalištem na području Sisačko- moslavačke županije za akademsku godinu 2023./2024.

Sve informacije i potrebne obrasce za ostvarivanje prava na subvenciju prijevoza potražite na poveznici.

20.6.2023.

Natječaji za upise u srednje škole u školskoj godini 2023./24.

31.5.2023.

Odluku o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije

21.4.2023.

14.3.2023.

7.3.2023.

3.3.2023.

16.2.2023.

12.1.2023.

 

ARHIVA DOKUMENATA

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, nekretnina i obnove.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o utvrđivanju građevne čestice i druge poslove u skladu sa zakonu,
 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata u postupku građenja: izdavanje građevinske dozvole, uporabne dozvole, dozvole za uklanjanje, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o produženju važenja akata, rješenja o promjeni investitora, rješenja o izvedenom stanju i drugih akata u skladu sa zakonom,
 • provedbu neupravnog postupka izdavanja akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: izdavanje lokacijske informacije, potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata s dokumentima prostornog uređenja, izvoda iz prostornih planova, obavijesti o posebnim uvjetima, uvjerenja o statusu čestice i drugih akata u skladu sa zakonom,
 • provedbu neupravnog postupka izdavanjem akata u postupku građenja: izdavanje potvrde glavnog projekta, potvrda završnog izvješća nadzornog inženjera, prijave početka građenja, prijave nastavka radova i drugih akata u skladu sa zakonom,
 • vođenje evidencija i izrada izvješća propisanih posebnim propisima prostornog uređenja, graditeljstva i nekretnina,
 • koordinacija i vođenje izrade dokumenata prostornog uređenja županijske razine u skladu sa zakonom,
 • izrada akata i provedba postupaka sukladno zakonima i odlukama nadležnih tijela,
 • praćenje i dostava podataka iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i eNekretnina jedinicama lokalne samouprave, nadležnom ministarstvu, Županijskom zavodu za prostorno uređenje, Državnom zavodu za prostorno uređenje i Državnom zavodu za statistiku,
 • vođenje baze podataka eNekretnina i izradu dokumenata, akata i izvješća na temelju podataka iz baze eNekretnina sukladno posebnom zakonu,
 • provedbu postupaka obnove u nadležnosti županije sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, te programa donesenih na temelju Zakona,
 • poslove koordinacije s gradovima i općinama vezano uz obnovu zgrada oštećenih potresom,
 • stručne i administrativne poslove za stožer civilne zaštite Županije u dijelu koji se odnosi na obnovu od potresa,
 • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata države, županije i jedinica lokalne samouprave,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktima Županijske skupštine ili župana.

U okviru Upravnog odjela, za obavljanje poslova iz područja prostornog uređenja i graditeljstva, ustrojene su ispostave u Novskoj, Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Popovači.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje i imovinsko-pravne poslove i to:

 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište,
 • obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija,
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi.

 

 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja upravne i stručne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi, pravnog položaja i statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • praćenje i nadziranje poslovanja zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija, te predlaganje mjera u cilju poboljšanja uvjeta njihova poslovanja te pripremu izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,
 • poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • predlaganje mjera za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, a posebno nekretninama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije, osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • suradnja s udrugama i drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u području iz djelokruga Upravnog odjela,
 • sudjeluje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba,
 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari,
 • izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
 • davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć.

SOCIJALNA SKRB

I. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ


II. NOVČANA POMOĆ ZA ROĐENJE TREĆEG I SVAKOG SLIJEDEĆEG DJETETA


III. PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Postupak ispitivanja ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga
Socijalne usluge pružaju ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice, trgovačka društva i druge domaće i strane pravne osobe te obrtnici. Trgovačko društvo i obrtnik mogu pružati socijalne usluge samo uz druge djelatnosti u zasebnoj organizacijskoj jedinici.

Prije početka rada pružatelji socijalnih usluga moraju:

 • imati ispunjene minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga i
 • biti upisani u odgovarajuće upisnike ili evidencije (Upisnik ustanova socijalne skrbi; Evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge; Evidencija pravnih osoba, odnosno obrtnika koji pružaju socijalne usluge).

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjek za socijalnu skrb i hrvatske branitelje vodi postupak ispitivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga slijedećim korisničkim skupinama kojima se pružaju socijalne usluge:

 • starijim i nemoćnim osobama;
 • beskućnicima;
 • usluge pomoći u kući;
 • usluge koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost.

 

 

A. DOM SOCIJALNE SKRBI/ CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI/CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI
(za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici i usluge pomoći u kući)

Dom socijalne skrbi/centar za pružanje usluga u zajednici/centar za pomoć u kući mogu osnovati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba aktom za koji ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi utvrđuje usklađenost sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima.

POSTUPAK OTVARANJA

 • podnošenje zahtjeva za utvrđenjem usklađenosti sa važećim Zakonom ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb;
 • upis u sudski registar nadležnog trgovačkog suda;
 • osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;
 • podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjeku za socijalnu skrb i hrvatske branitelje
 • ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);
 • donošenje rješenja (licencije) o ispunjavanju minimalnih uvjeta;
 • podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju;
 • obavještavanje centra za socijalnu skrb.

OBRASCI


B. DRUGI PRUŽATELJI

(za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici i usluge pomoći u kući)

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, osim udruga registriranih isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti.

B.1 ZASEBNA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
Zasebna organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj se pružaju socijalne usluge za više od 20 korisnika mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada, a odgovara i za stručni rad ako pravna osoba, odnosno obrt pruža usluge stručnog rada. Voditelj mora ispunjavati uvjete iz članka 154. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi, osima ako pruža samo usluge pomoći u kući.
Organizacijska jedinica mora imati i stručno vijeće ako ima najmanje pet stručnih radnika.

POSTUPAK OTVARANJA

 • osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
 • podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjeku za socijalnu skrb i hrvatske branitelje
 • donošenje rješenja ( licencije) o ispunjavanju minimalnih uvjeta
 • podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju
 • obavještavanje centra za socijalnu skrb

OBRASCI

B.2 OBITELJSKI DOM (FIZIČKA OSOBA KOJA PRUŽA USLUGE KAO PROFESIONALNU DJELATNOST)

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka za pet do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetero djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge. Uslugu u obiteljskom domu pruža jedan punoljetan član obitelji – predstavnik obiteljskog doma, koji može zaposliti i druge radnike ovisno o broju i vrsti korisnika u skladu s propisanim uvjetima.
Članovi obitelji pružatelja usluga mogu sudjelovati u pružanju usluge u obiteljskom domu i bez zasnivanja radnog odnosa, pod uvjetima propisanim Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21).
Usluge u obiteljskom domu ne može pružati samac.

Predstavnik obiteljskog doma koji preuzima brigu o korisniku mora:

 • biti hrvatski državljanin i imati sposobnosti potrebne za čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika
 • imati najmanje srednju stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti.

Stranci mogu pružati usluge u obiteljskom domu prema propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj ako uz ostale uvjete znaju hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom usluge u obiteljskom domu.

Usluge u obiteljskom domu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi; usluge u obiteljskom domu ne mogu se pružati u obitelji u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili u obitelji u kojoj bi zbog bolesti člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika prema mišljenju centra za socijalnu skrb. Usluge ne može pružati osoba iz obitelji u kojoj u odnosu na člana obitelji postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

POSTUPAK OTVARANJA

 • osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;
 • podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjeku za socijalnu skrb i hrvatske branitelje;
 • ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);
 • donošenje rješenja (licencije) o ispunjavanju minimalnih uvjeta;
 • podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju;
 • obavještavanje centra za socijalnu skrb.

OBRASCI

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promjene uvjeti prostora u kojem pružatelj usluga obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, ili ako se djelatnost za koju je pribavljeno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga proširuje ili mijenja, pružatelj usluga dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja.

Propisi:

Dokumenti:

HRVATSKI BRANITELJI

I.Ostvarivanje prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovim obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21)

OBRASCI

II.Ostvarivanje prava prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21)

III.Sahrane hrvatskih branitelja

Pravo na grobno mjesto, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i održavanje grobnih mjesta ostvaruje se temeljem članka 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje („Narodne novine“, broj 51/18).

U slučaju smrti hrvatskog branitelja obitelj obavezno mora dogovoriti mjesto i termin sahrane sa komunalnim poduzećem.
U Upravnom odjelu, uz pravovremeno podnesen Zahtjev za ukop hrvatskog branitelja, uz ili bez vojnih počasti , svi hrvatski branitelji imaju pravo na djelomično podmirenje troškova sahrane i to za :
- pogrebnu opremu
- troškove ukopa
- grobno mjesto ukoliko obitelj ne posjeduje grobno mjesto, prema propisanim uvjetima
- troškove prijevoza pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske
- troškove prijevoza pokojnika izvan Republike Hrvatske
Razliku troškova podmiruje obitelj.

Ukoliko obitelj želi vojne počasti uz gore navedene troškove ostvaruje se pravo na:
- počasni pucanj, vojska
- zastavu Republike Hrvatske
- solo trubu – mirozov
- vijenac u ime Republike Hrvatske.

Ukoliko nije bila organizirana sahrana uz/bez vojnih počasti prije sahrane, obitelj ima pravo na refundaciju troškova sahrane uz priložene originale račune. Zahtjev za refundaciju mora biti podnesen u roku od 90 od dana smrti hrvatskog branitelja.
Troškove uređenja grobnog mjesta imaju samo umrli HRVI I – IV skupine koji su do smrti koristili pravo na njegu i pomoć druge osobe u propisanoj visini iznosa.
Svi zahtjevi se mogu podnijeti ovome Upravnom odjelu, Odsjeku za socijalnu skrb i hrvatske branitelje, prema mjestu prebivališta pokojnika u mjestima rada: Sisak, Petrinja, Kutina, Novska, Hrvatska Kostajnica ili Glina.
Za ostvarivanje ovih i svih drugih propisanih prava, potrebno je kontaktirati službenike čiji su kontakti dostupni na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije, https://www.smz.hr/ustroj/upravni-odjeli-i-sluzbe/zdrav.

Propisi:

PRAVO NA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13, 137/13 i 98/19) osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za uzdržavanje imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje kao osigurane osobe osnovom rješenja koje donosi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

OBRAZAC

Propisi:

PRAVO NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ

Pravo na povlašteni prijevoz imaju:

1.učenici osnovnih i srednjih škola,
2.redovni studenti visokih učilišta,
3.invalidne osobe (slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju)
4. vojni i civilni invalidi rata

OBRAZAC

Propisi:

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2023. godinu.
Uvjeti, način i postupak dodjele financijskih potpora za projekte/programe propisani su važećim Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko- moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje.
Rok za dostavu prijedloga projekata/programa je 30 dana od dana objave Javnog natječaja počevši od 4. siječnja 2023. godine.
Prijave se podnose isključivo na adresu elektroničke pošte:

Propisi:

Od 1. srpnja 2020. godine izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije te podnošenje izvješća definiranih važećim propisima vrši se putem aplikacije za humanitarnu pomoć Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kojoj možete pristupiti na niže postavljenoj poveznici. Nakon elektroničke prijave, ovjereni zahtjev s popratnom dokumentacijom dostavlja se Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Rimska 28, Sisak s naznakom „Humanitarna pomoć“. Unutar aplikacije se nalaze Upute za korištenje iste:

PRISTUP APLIKACIJI HUMANITARNE POMOĆI

Propisi:


Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • osobna stanja građana: promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 • registar birača: vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
 • poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruge u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada, te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • evidenciju kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji,
 • vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra;
 • provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,
 • prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu,
 • prosljeđivanje podataka, odnosno zahtjeva za provođenje postupka prijave novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje; prosljeđivanje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete,
 • izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu,
 • davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
 • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći,
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
 • obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi,
 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište,
 • obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove ustrojeni su Odsjek za opću upravu i Odsjek za imovinsko-pravne poslove.

U okviru Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove djeluju i matični uredi u: Sisku, Sunji, Kutini, Popovači, Novskoj, Petrinji, Hrvatskoj Kostajnici, Dvoru, Glini, Topuskom i Gvozdu sukladno posebnim propisima kojim se uređuju područja matičnih ureda.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, lovnog gospodarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša i prirode, civilne zaštite, zaštite od požara, obrane i razminiranja.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda,
 • pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju,
 • predlaganje i provedbu mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje na stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima,
 • predlaganje provedbe razvojnih mjera poljoprivrede na razini županije i unaprijeđenje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te brine o njihovoj provedbi,
 • predlaganje i provođenje mjera unaprijeđenja lovnog gospodarstva te izradu općih i pojedinačnih akata u gospodarenju zajedničkim lovištima, praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta i plaćanja lovozakupnine,
 • praćenje stanja, predlaganje mjera i provođenje programa razvoja u području šumarstva,
 • poslove vezane uz proglašenje prirodnih nepogoda,
 • praćenje i analiziranje stanja te predlaganje mjera i provođenja programa razvoja u području šumarstva i vodnog gospodarstva,
 • poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u Županiji,
 • praćenje stanja u području kontinentalnog turizma te daje smjernice za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u županiji, obavlja poslove iz područja unaprjeđenja kontinentalne turističke ponude,
 • koordinira aktivnosti svih dionika iz područja turizma sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela te obavlja stručne poslove za tijela osnovana u tim područjima,
 • prati stanje okoliša, izrađuje odluke, izvješća, planove, programe i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka i gospodarenja otpadom,
 • provodi postupke procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, postupke strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, vodi javne rasprave, sudjeluje u radu povjerenstava, sudjeluje u izradi prostorno-planske dokumentacije,
 • verificira podatke iz Registra onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za Informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz područja zaštite okoliša,
 • vodi postupke i izdaje dozvole za gospodarenje otpadom, privremene dozvole za gospodarenje otpadom kao i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,
 • vodi Očevidnik gospodarenja otpadom,
 • vodi postupke za zaštitu prirode i izdaje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode,
 • vodi postupke proglašavanja zaštićenih dijelova prirode, postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, izdaje posebne uvjete zaštite okoliša i prirode,
  prati i koordinira rad županijskih ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija (su) osnivač ili član, osnovanih u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije (osim u djelu koji se odnosi na obnovu nakon potresa) i druge poslove sukladno propisima o civilnoj zaštiti, zaštiti na radu, zaštiti od požara i vatrogastvu, obrani i razminiranju,
 • sudjeluje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice.

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu obavlja stručne, analitičko-planske, koordinacijske, operativne i druge poslove vezano uz proračun Županije i njeno financiranje kao i računovodstveno financijske poslove za upravna tijela te poslove središnje nabave za upravna tijela Županije.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • planiranje, pripremu i izradu nacrta proračuna Županije te izradu pratećih akata,
 • praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna Županije te izradu godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Županije,
 • analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije – pripremu posebnih financijskih izvješća za potrebe upravnih tijela Županije,
 • predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Županije,
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija o izvršavanju proračuna Županije, knjigovodstvenih popisa imovine Županije, kao i drugih financijskih i knjigovodstvenih evidencija propisanih posebnim propisima,
 • provedbu postupka glede zaduživanja Županije i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga,
 • koordiniranje suradnje s Državnim uredom za reviziju prilikom nadzora financijskog poslovanja Županije, pripremu analitičkih izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
 • predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije, uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima Županije,
 • poslove riznice,
 • prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izradu i predlaganje plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
 • vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela,
 • provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela i postupka jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela Županije,
 • pripremu očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
 • vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije,
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda,
 • izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
 • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.


DOKUMENTI

 

Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU obavlja upravne i stručne poslove u području gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), komunalnog gospodarstva i energetike, prometa te pripremu i provedbu razvojnih projekata.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • praćenje stanja u gospodarstvu i to kroz izradu analiza gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja u suradnji s općinama i gradovima te predlaganje mjera za poticanje razvoja,
 • suradnju u ostvarivanju prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, te obavljanje poslova za linijski i posebni linijski prijevoz putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva i energetike,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu,
 • provođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama izjavljenim na upravne akte jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva,
 • planiranje i organiziranje investicijskog ulaganja u objekte za potrebe županije i ustanova kojih je osnivač Županija te izgradnja novih,
 • surađuje s regionalnim koordinatorom i jedinicama lokalne samouprave u smislu pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova,
 • priprema i prijava te izrada potrebne dokumentacije vezano uz prijavu projekata sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te praćenje provedbe istih,
 • koordinira i izrađuje izvješća o provedbi i vrednovanju projekata,
 • koordinira aktivnosti vezane uz izvore financiranja odnosno osiguranja financijskih sredstava za provedbu projekata,
 • izrada strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru,
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe,
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

 

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove koji se odnose na:

 • izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika,
 • obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s utvrđenim planovima, odnosno na zahtjev župana,
 • procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola, u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarenje ciljeva,
 • analizu testiranja i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,
 • davanje preporuka u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,
 • izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
 • praćenje provedbe danih preporuka,
 • izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka,
 • izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonima, drugim propisima i aktom župana,

DOKUMENTI UNUTARNJE REVIZIJE

Upravni odjel za poslove župana obavlja stručne i savjetodavne poslove za župana, protokolarne poslove i poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • stručne i savjetodavne o poslove za župana i zamjenika župana,
 • poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,
 • poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i udrugama,
 • poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije,
 • koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima u izradi i normativnoj obradi akata koje upravna tijela predlažu na donošenje županu,
 • poslove usmjeravanja naloga župana drugim upravnim tijelima,
 • poslove u svezi ustanovljavanja i dodjele javnih priznanja,
 • poslove vezane uz pokroviteljstva Županije,
 • razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih županu te brine o pravovremenom postupanju i rješavanju po istima,
 • ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 • uređivanje web-stranice Županije,
 • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.


 

Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove za potrebe rada i sjednice Županijske skupštine, poslove iz područja upravljanja nekretninama, službeničkih prava i obveza, uredskog poslovanja, informacijsko-komunikacijskog sustava, opće uprave te pravne, savjetodavne, administrativne i tehničke poslove.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • pripremu i organizaciju rada sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 • pripremu i izradu nacrta općih i drugih akata koje donosi župan, Županijska skupština i njena radna tijela,
 • pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 • normativnu obradu akata koje upravna tijela Županije predlažu na donošenje Županijskoj skupštini,
 • stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine te njenih radnih tijela,
 • predlaganje mjera za unaprjeđenje funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,
 • uređivanje službenog glasila Županije, pripremu i normativnu obradu konačnih tekstova akata župana i Županijske skupštine za objavu,
 • pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela Županije i tijela Županije,
 • pravne, stručne i administrativne poslove vezano za sudske sporove,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima,
 • rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
 • izradu prijedloga općih akata i izradu pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za sve službenike i namještenike i dužnosnike Županije te kadrovske poslove,
 • stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda Županije,
 • izrada općih i drugih akata vezano uz upravljanje nekretninama u vlasništvu Županije,
 • pravne i druge stručne poslove vezane uz nekretnine u vlasništvu Županije,
 • poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhive za sva upravna tijela,
 • određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije,
 • izradu stručnih prijedloga za planiranje, nabavu i upravljanje informacijsko-komunikacijskim sustavima, sustavom upravljanja dokumentima, nadzor nad radom mreže te informacijsku sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije,
 • tekuće održavanje imovine županije koju koriste upravna tijela,
 • vodi brigu o održavanju i tehničkoj ispravnosti i korištenju službenih vozila,
 • pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad svih upravnih tijela Županije,
 • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • osobna stanja građana: promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 • registar birača: vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
 • poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruge u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra,
 • poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada, te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • evidenciju kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji,
 • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima
  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
 • provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,
 • izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu,
 • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći,
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
 • obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi.

U okviru Upravnog odjela za poslove Skupštine, pravne i opće poslove djeluju matični uredi u: Sisku, Sunji, Kutini, Popovači, Novskoj, Petrinji, Hrvatskoj Kostajnici, Dvoru, Glini, Topuskom i Gvozdu sukladno posebnim propisima kojim se uređuju područja matičnih ureda.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd