Ugostitelji

Glavne vijesti

Dani meda i pčelinjih proizvoda

22-10-2020

Zamjenik župana Roman Rosavec je u četvrtak, 22. listopada 2020. godine posjetio prodajno-izložbeni štand Udruge pčelara „Lipa“ u Popovači.U sklopu...

Obilježena 29. godišnjica stradanja civila u Baćinu

21-10-2020

Župan Ivo Žinić je u srijedu, 21. listopada 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio programu obilježavanja 29...

„Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

20-10-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u utorak, 20. listopada 2020. godine, u naselju Gojlo...

Projekt Sisačko-moslavačke županije proglašen najboljim u zemlji

20-10-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 20. listopada 2020. godine u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, nazočio svečanom proglašenju...

Počast hrvatskom vitezu Berislavu Pavičiću Beri

19-10-2020

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u ponedeljak, 19. listopada 2020. godine, uz članove obitelji, suborce i predstavnike udruga proisteklih...

Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije – počast braniteljima

18-10-2020

Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec su u nedjelju, 18. listopada 2020. godine...


prazno

Sisak, Croatia

Ugostitelji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ugostitelj može biti trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sa sjedištem u Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom i registriranom ugostiteljskom djelatnošću u drugoj državi ugovornici Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarskoj konfederaciji, u skladu s pravima o slobodi poslovnog nastana i slobodi prekograničnog pružanja usluga, ako ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Nadležno tijelo

 1. Za vrste ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, za vrste hotela i vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te iz skupine „Kampovi“, za vrstu Kamp:

Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 6169-111 

 1. Za ostale vrste ugostiteljskih objekata nadležni su prema mjestu gdje se objekt nalazi:

Odsjek za gospodarstvo, Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji:.

 • U Sisku, Kutini, Novskoj i Petrinji,
 • za Glinu, Topusko i Gvozd u Sisak,
 • za Hrvatsku Kostajnicu i Dvor u Petrinju

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrsti, odnosno vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta.

Za izdavanje rješenja, ugostitelj mora:

 • biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • za ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost, ispunjavati određene uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 • dokazati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjet „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 4.
 • objekt mora ispunjavati uvjet zaštite od buke (Ministarstvo zdravstva) prema Zakonu o zaštiti od buke (Narodne novine, broj 30/09, 55/13,153/13, 41/16 i 114/18).

Opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, propisani su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15; 121/16; 99/18; 25/19; 98/19), te općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

          Skupina „Restorani, Barovi, Catering objekti, Objekti jednostavnih usluga“:

          Skupina „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“:

          Skupina „Kampovi“:

          Skupina „Hoteli“:      (u nadležnosti Ministarstva turizma)

Potrebni dokumenti:

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev
 2. izvadak iz sudskog (za ugostitelja – pravnu osobu) ili obrtnog registra (za ugostitelja – fizičku osobu)
 3. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 4. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) i to:
  a) uporabna dozvola
  b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti, ako su izdani, odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19):

  Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:
  – uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja).
  Uvjerenje katastarskog ureda da je građevina u kojoj se nalazi smještajni objekt izgrađena do 15. veljače 1968. godine može se priznati kao dokaz o uporabljivosti ako je izdano do 1. siječnja 2014. godine ili ako je uvjerenje istog tijela izdano i u 2014. godini, a povodom zahtjeva podnesenog do 31. prosinca 2013. godine.

  Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:
  – konačna uporabna dozvola ili
  – pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

  Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:
  – konačna uporabna dozvola ili
  – uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

  Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:
  – konačna uporabna dozvola ili
  – za objekte do 400 m² – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera. 

  c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:

  Za rekonstruirane građevine:
  – rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji.

  Za legalizirane građevine:
  – rješenje o izvedenom stanju na temelju važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  – rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

  d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola

 5. rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama za zaštitu od buke (sukladno članku 2. Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine, broj 91/07) - obvezi utvrđivanja jesu li provedene mjere za zaštitu od buke podliježu sve djelatnosti koje se koriste izvorima buke, a čija emisija buke može u okolnim boravišnim i/ili radnim prostorima izazvati emisiju buke koja prelazi dopuštene granice)
 6. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. Atesti – ispravnost električnih instalacija; ispravnost plinskih instalacija, zdravstvena ispravnost vode za piće), na zahtjev službene osobe.

Iznimno, ugostitelju će se izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta u prostoru stambene namjene za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, s tim da je za objekte koji se nalaze u zgradi čija je građevinska površina veća od 400 m² prethodno potrebno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara. 

Iznimno, ako je za zgradu u kojoj će se obavljati ugostiteljska djelatnost u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, ugostitelju će se, ako ispunjava propisane uvjete, izdati privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskih objekata, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.

Naknada                      

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe:
  državna upravna pristojba
  na račun:  HR1210010051863000160, model HR64,
  poziv na broj: 5002-29269-OIB
  u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
  (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19)

20 HRK

 • ·za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, Grad Zagreb i Ministarstvo turizma, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33. Uredbe, kako slijedi:

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase), plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:

1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:

a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering)

140 HRK

b) vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub

560 HRK

c) vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet

210 HRK

d) vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)

140 HRK

e) vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj

210 HRK

f) vrste: kamp odmorište

210 HRK

2.utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:

a) vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi) lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda:

– do 100 smještajnih jedinica

700 HRK

– preko 100 smještajnih jedinica

1.050 HRK

b) vrsta: kamp:

 – do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba)

700 HRK

 – preko 100 smještajnih jedinica

1.050 HRK

c) vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor

140 HRK

za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.1.

35 HRK

za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, a koja izdaje Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.2. 

50 HRK

 OBRASCI:

4-1. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu gostiteljskog objekta

4-2. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu/vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj

4-3. Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard - nadležno je Ministarstvo

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete - nadležno je Ministarstvo

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta

Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše.

Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku.

Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem.

Rješenje za obavljanje djelatnosti može se, na zahtjev, od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).

Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost (izvršno rješenje).

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizmanadležni upravni odjeli u županijama, odnosno Grad Zagreb

s naslovom: e-zahtjev - ugostitelji

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik