Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, lovnog gospodarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša i prirode, civilne zaštite, zaštite od požara, obrane i razminiranja.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda,
 • pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju,
 • predlaganje i provedbu mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje na stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima,
 • predlaganje provedbe razvojnih mjera poljoprivrede na razini županije i unaprijeđenje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te brine o njihovoj provedbi,
 • predlaganje i provođenje mjera unaprijeđenja lovnog gospodarstva te izradu općih i pojedinačnih akata u gospodarenju zajedničkim lovištima, praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta i plaćanja lovozakupnine,
 • praćenje stanja, predlaganje mjera i provođenje programa razvoja u području šumarstva,
 • poslove vezane uz proglašenje prirodnih nepogoda,
 • praćenje i analiziranje stanja te predlaganje mjera i provođenja programa razvoja u području šumarstva i vodnog gospodarstva,
 • poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u Županiji,
 • praćenje stanja u području kontinentalnog turizma te daje smjernice za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u županiji, obavlja poslove iz područja unaprjeđenja kontinentalne turističke ponude,
 • koordinira aktivnosti svih dionika iz područja turizma sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela te obavlja stručne poslove za tijela osnovana u tim područjima,
 • prati stanje okoliša, izrađuje odluke, izvješća, planove, programe i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka i gospodarenja otpadom,
 • provodi postupke procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, postupke strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, vodi javne rasprave, sudjeluje u radu povjerenstava, sudjeluje u izradi prostorno-planske dokumentacije,
 • verificira podatke iz Registra onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za Informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz područja zaštite okoliša,
 • vodi postupke i izdaje dozvole za gospodarenje otpadom, privremene dozvole za gospodarenje otpadom kao i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,
 • vodi Očevidnik gospodarenja otpadom,
 • vodi postupke za zaštitu prirode i izdaje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode,
 • vodi postupke proglašavanja zaštićenih dijelova prirode, postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, izdaje posebne uvjete zaštite okoliša i prirode,
  prati i koordinira rad županijskih ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija (su) osnivač ili član, osnovanih u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije (osim u djelu koji se odnosi na obnovu nakon potresa) i druge poslove sukladno propisima o civilnoj zaštiti, zaštiti na radu, zaštiti od požara i vatrogastvu, obrani i razminiranju,
 • sudjeluje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd