• 044 500 330

Pravni temelj

Pravni temelj

Popis zakona, podzakonskih akata i općih akata Sisačko-moslavačke županije:

Pravo na pristup informacijama

 • Zakon o pravu na pristup informacijama („NN“, broj 25/13,85/15 i 69/22),
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“, broj 42/18),
 • Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („NN“, broj 12/14 i 15/14),
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija(„NN“, broj 67/17).

Javni pozivi i natječaji

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),
 • Zakon o udrugama („NN“, broj 74/14, 70/17 i 98/19),
 • Zakon o elektroničkim medijima („NN“, broj 111/21),
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN“, broj 26/15 i 37/21),
 • Statut Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21),
 • Pravilnik o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/22),
 • Odluka o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 22/17).

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd