• 044 500 330

Savjetovanja u tijeku

Savjetovanja u tijeku

 U razdoblju od 25. svibnja do 29. svibnja 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu


U razdoblju od 18. svibnja do 24. svibnja 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći župana i zamjenika župana


U razdoblju od 17. svibnja do 24. svibnja 2023. godine provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije


U razdoblju od 23. veljače do 10. ožujka 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027.

 


U razdoblju od 8. prosinca do 15. prosinca 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu


U razdoblju od 25. studenog do 16. prosinca 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu


U razdoblju od 8. lipnja do 21. lipnja 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2022.-2027. godine.


U razdoblju od 17. svibnja do 24. svibnja 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Sisak:


U razdoblju od 17. svibnja do 24. svibnja 2022. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije:

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd