Pristup informacijama


Zakon o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovog  Zakona.

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sisačko-moslavačka županija je tijelo javne vlasti, a korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Sisačko-moslavačkoj županiji, Službenici za informiranje Sonji Čatić i to:

-pisanim putem na adresu:

Sisačko-moslavačka županija
Službenik za informiranje
Rimska 28, 44 000 Sisak

-putem elektroničke pošte:

 

-putem telefona:

095/397 8531

-usmenim putem:

Sisačko-moslavačka županija
Sonja Čatić, službenica za informiranje
Sisak, Rimska 28, III. kat

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak

7.30 do 15.30 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu.

Sisačko-moslavačka županija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u „Narodnim novinama“, broj 12/14 i 15/14.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („Narodne novine“, broj 67/17) utvrđeno je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obvezno navođenje izvora informacije.

Dokumenti

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (pdf) (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (pdf) (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (pdf) (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf) (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (pdf) (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf) (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd