PROJEKT „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“ KK.08.1.1.02.2011


 

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija

Korisnici projekta: Domovi zdravlja i koncesionari

Ukupna vrijednost Projekta iznosi: 14.870.226,45 kuna

Bespovratna sredstva EU iznose: 12.124.736,87 kuna (81,54 %)

Sredstva Sisačko-moslavačke županije iznose: 2.745.529,58 kuna (18,46 %)

Razdoblje provedbe projekta: 24.08.2017. - 24.08.2020.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ i financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Javni poziv: Ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta – poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Cilj projekta: doprinos kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi na primarnoj razini zdravstvene zaštite kroz povećanje broja i kvalitete usluga, te prilagodba objekata domova zdravlja osobama za invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Okosnica projekta je:

 • nabava medicinske opreme za domove zdravlja i koncesionare (informatička, dentalna oprema, dijagnostičko-terapijski uređaji i ostala oprema/uređaji za opremanje ambulanti)
 • infrastrukturni radovi na objektima domova zdravlja

Prva faza projekta je bila nabava medicinske opreme ukupne vrijednosti 8.176.514,70 kuna.
Opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite: od toga 90 timova primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i 28 timova koncesionara. Kroz projekt je nabavljena oprema u ukupnom iznosu od: 8.176.514,70 kuna.

ordinacije tablica1

U drugoj fazi Projekta izvedeni su infrastrukturni radovi na objektima triju domova zdravlja (Sisku, Kutini i Petrinji) u vrijednosti od 5.262.810,31 kn, na 22 lokacije.

Radovi se odnose na prilagodbu građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, između ostalog: izgradnja lifta, kosih rampi, podiznih platformi, rekonstrukcija sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom, protuklizni podovi i zamjene vrata i stolarije.

ordinacije tablica2

Izvođač radova na Domu zdravlja Sisak:
Zajednica ponuditelja; MHM ing. d.o.o. – Zagreb i Hidroelektra Čikara – Zagreb

Izvođač radova na Domu zdravlja Kutina i Petrinja:
Aventurin green d.o.o. – Petrinja

Stručni nadzor na sva tri doma zdravlja:
Zajednica ponuditelja; Promacon d.o.o. – Bjelovar i Trasaadria d.o.o. – Zagreb

Lokacije Doma zdravlja Sisak
1. Sisak – K. Tomislava
2. Sisak – A. Cesarca
3. Sisak - Zeleni Brijeg
4. Sisak – Caprag/Željezara
5. Galdovo
6. Dvor
7. Topolovac
8. Sunja
9. Žažina
10. Lekenik

Lokacije Doma zdravlja Kutina
1. Kutina – A.G. Matoša
2. Velika Ludina
3. Banova Jaruga
4. Lipovljani
5. Jasenovac
6. Novska

Lokacije Doma zdravlja Petrinja
1. Petrinja – M. Gupca
2. Petrinja – R. Lopašića
3. Vrginmost
4. Topusko
5. Glina
6. Jabukovac

Kroz promidžba horizontalnih politika EU

 • educirane su 2 zdravstvene djelatnice iz „Bobath“* koncepta (1 dr.med. i 1 fizioterapeut) Doma zdravlja Kutina, za rad u Centru za majku i dijete (HUNRBT)
 • educirane su 2 zdravstvene djelatnice Doma zdravlja Sisak iz osnova palijativne skrbi (CEPAMET*)
 • održane 2 edukacije o ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije na radnom mjestu
 • održana informativna radionica o uspostavi palijativne skrbi u SMŽ i RH

Ovim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurava:

 • povećanje broja i kvalitete usluga korisnicima zdravstvene zaštite na primarnoj razini
 • osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i teškoćama u kretanju u domovina zdravlja
 • smanjenje upućivanja pacijenata na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite
 • kvalitetnije uvjeta za rad medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • povećanje zadovoljstva pacijenata kvalitetom i uslugama na primarnoj razini zdravstvene zaštite

Nositelj projekta:
Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Rimska 28, 44000 Sisak
Telefon: 044/550-222, E-mail:
Koordinator projekta: Nataša Acs, stuč.spec.oec.

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779


*CEPAMET

CEPAMET TEČAJEVI IZ OSNOVE PALIJATIVNE MEDICINE = SU PREDUVJET ZA RAD ZDRAVSTVENIH RADNIKA U PALIJATIVNOJ SKRBI U DOMOVIMA ZDRAVLJA i za ugovaranje sa HZZO-om,

Edukaciju pruža Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

*BOBATH
Tečajeve tj. edukaciju medicinskog osoblja iz neurorazvojnog tretmana za djecu tzv. BOBATH koncepta, prema europskim standardima (European Bobath Tutors Association), pruža HRVATSKA UDRUGA NAURORAZVOJNIH BOBATH TERAPEUTA (HUNRBT) iz Zagreba.
Bobath koncept je interdisciplinaran, holistički i problem- solving pristup u procjeni i tretmanu pojedinca sa ograničenim sposobnostima za potpuno sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života, zbog oštećenja. Riječ je o neurološkim oštećenjima koja nastaju zbog ozljede mozga, tijekom trudnoće, porođaja ili u novorođenačkom dobu.

Vrste oštećenja mogu biti izražene u motoričkom ponašanju, komunikacijskim sposobnostima, senzornoj i kognitivnoj funkciji uzrokovanoj poremećajem središnjeg živčanog sustava.

Bobath pristup uključuje fokus na cijelu osobu, a naglasak je na pokretu, funkcionalnoj aktivnosti i na koordinaciji obrazaca kretanja.

Pomaže djetetu da dobije veću kontrolu nad svojim tijelom u interakciji sa okolinom. Bobath koncept, djecu s poteškoćama u razvoju ne uči pokretima, nego im omogućuje da pokrete naprave sami.

Bobath koncept u najranijoj životnoj dobi koristi se posebnim tehnikama handlinga, kako bi se omogućila bolja funkcionalnost djeteta. Baby handling je pravilno postupanje s djetetom, prilikom hranjenja, nošenja, oblačenja, jer na taj način dijete već vježba.

Veliku ulogu u primjeni Bobath koncepta imaju i sami roditelji, koje je potrebno educirati, kako bi zajedno sa terapeutom i ostalim članovima tima sudjelovali u rehabilitaciji svog djeteta.

View the embedded image gallery online at:
https://www.smz.hr/ordinacije#sigProIdbb2e7fa13e

 

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd