Natječaji i javni pozivi

Na temelju Odluke o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita KLASA:403-02/21-01/14, URBR:2176/01-02-21-1 od 20. prosinca 2021. god. i Odluke o objavi Javnog poziva za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“ KLASA:403-01/22-01/03, URBR:2176-02-22-1 od 8. veljače 2022. godine i Ugovora o poslovnoj suradnji s HBOR-om KLASA: 403-02/21-01/15, URBR: 2176/01-02-21-1 od 20.12.2021. godine župan Sisačko - moslavačke županije raspisuje

JAVNI POZIV za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“

 

Sisačko – moslavačka županija je sklopila Ugovore o poslovnoj suradnji sa slijedećim poslovnim bankama: OTP banka d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d., Karlovačka banka d.d. i Privredna banka d.d. Ugovorima su utvrđena međusobna prava i obveze ugovornih strana u financiranju poduzetništva na području Sisačko – moslavačke županije. Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljat će se putem HBOR-a ili putem poslovnih banaka s kojima će Sisačko – moslavačka županija zaključiti Ugovor o poslovnoj suradnji
S ciljem poticanja poduzetništva na području Županije, kreditna sredstva za prihvatljive korisnike kredita će osigurati Banka, a sredstva subvencije kamate korisnicima kredita će osigurati Županija u visini 1 postotnog poena.

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd