Saziv 2013- 2017.

9. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-01/14-01/03
URBROJ: 2176/01-01-14-9
Sisak, 9. prosinca 2014.


Na temelju članka 34.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 92. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13)

SAZIVAM 9. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati

22. prosinca (ponedjeljak) 2014. godine u Gradskoj vijećnici
Grada Siska, Rimska 26, s početkom u 10,00 sati
-------------------------------------------------------------------------

Sjednica Županijske skupštine saziva se sukladno članku 34. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 92.stavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.
Dnevni red sjednice Županijske skupštine utvrđen je u zahtjevu vijećnika Županijske skupštine i glasi:


1. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
2. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
3. Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
4. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
5. Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
6. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
8. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu,
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
11. Prijedlog Odluke o plaći župana i zamjenika župana,
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad članovima radnih tijela župana,
13. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak,
14. Prijedlog Odluke o provedbi projekta osnivanja Doma za starije i nemoćne osobe Glina,
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Sisačko-moslavačke županije,
16. Prijedlog Odluke o razrješenju predstavnika Sisačko-moslavačke županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija,
17. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija,
18. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije,
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju načelnika i člana Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije,
20. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva,
21. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva,
22. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje,
23. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje,
24. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za Statut,Poslovnik i propise,
25. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
26. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
27. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
28. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe,
29. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe,
30. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj,
31. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj,
32. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
33. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
34. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti,
35. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti,
36. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata,
37. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata.

Sukladno članku 70. stavak 4. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13) predlažem dopunu dnevnog reda:

38. Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti u Sisačko – moslavačkoj županiji tijekom 2015. godine,
39. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2015. i projekcija Plana za 2016. i 2017. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2015. i projekcija Plana za 2016. i 2017. godinu,
40. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
41. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
42. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2014. godinu,
43. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
44. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
45. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
46. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
47. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
48. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
49. Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
50. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
51. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
52. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste za isplatu donacija za unapređenje stanja u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije i Liste za isplatu donacija za plaćanje premija osiguranja lovišta na području Sisačko-moslavačke županije protiv šteta od divljači u 2014. godini,
53. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za isplatu poticaja u poljoprivredi u Sisačko – moslavačkoj županiji za 2014. godinu,
54. Prijedlog Odluke o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko – moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Županije tijekom 2014. godine.
Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon broj 044/550-203.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Soldo
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd