• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

24. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

U petak, 7. rujna 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, održat će se 24. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije s početkom u 10 sati.
DNEVNI RED

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine,
2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za I.-VI. 2012. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za I.-VI. 2012. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
3. Izvješće o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,
4. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije,
5. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Mreže javne zdravstvene službe,
6. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje I.-XII. 2011. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje I.-XII. 2011. godine,
7. Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

8. Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić“ Sisak o dislociranju internističkih kreveta,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije,
11. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak,
12. Prijedlog Odluke o donacijama za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini,
13. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini,
14. Prijedlog Zaključka kojim se preporučuje Općini Popovača da pokrene postupak za promjenu statusa Općine Popovača u Grad Popovača,
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini,
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju člana Županijskog savjeta za europske integracije,
17. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
18. Prijedlog Zaključka povodom imenovanja načelnika Policijske uprave Sisačko - moslavačke,
19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora Razvojne agencije Simora d.o.o.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd