• 044 500 330

Radna mjesta

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Sisačko-moslavačke županije, na određeno vrijeme

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I OBNOVU
KLASA: 112-03/22-01/01
URBROJ: 2176-08-22-1
Sisak, 10. siječnja 2022.

Na temelju članka 29. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Sisačko-moslavačke županije raspisuje

O G L A S
ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE,
NA ODREĐENO VRIJEME

Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i e-Nekretnine

- Referent za prostorno uređenje, graditeljstvo i administrativne poslove - Ispostava Popovača, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema prirodnog, tehničkog ili društvenog smjera
- položen državni ispit
- dobro poznavanje rada na računalu
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima prostornog uređenja i graditeljstva,
- vozačka dozvola B kategorije.

Na ovaj Oglas mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Pored stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja pisanim testiranjem i intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan
je u prijavi pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata, iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, navedeni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.
Na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr i na oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima prostornog uređenja i graditeljstva (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja i sl.)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
- preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu ukoliko je kandidat položio državni ispit
- preslik vozačke dozvole.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44000 Sisak, s naznakom: „Oglas za prijam u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd