• 044 550 201

Radna mjesta

Ovdje možete pronaći aktualna radna mjesta

Glavne vijesti

Susret s predstavnicima Svjetske banke i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

23-09-2021

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak susreo se s predstavnicima Svjetske banke i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U...

Radni sastanak s gradonačelnikom Grada Novske

20-09-2021

Župan Ivan Celjak održao je u ponedjeljak, 20. rujna 2021. godine radni sastanak s gradonačelnikom Grada Novske Marinom Piletićem. Neke...

Sisak: izložba djela Stephana Lupina

18-09-2021

Župan Ivan Celjak je u subotu, 18. rujna 2021. godine, u prostoru Strukovne škole otvorio izložbu djela fotografa, slikara i...

Obljetnica vojne operacije "UNA 95"

18-09-2021

Župan Ivan Celjak i njegov zamjenik Mihael Jurić su u subotu, 18. rujna 2021. godine, sudjelovali u obilježavanju 26. obljetnice...

Promocija knjige „Marijan Celjak – zvijezda vječnog sjaja“

16-09-2021

U prostoru restorana Cocktail II. u Sisku održana je u četvrtak, 16. rujna 2021. godine, promocija knjige Jakše Raguža „Marijan...

30. obljetnica pogibije Marijana Celjaka

16-09-2021

U četvrtak, 16. rujna 2021. godine, u organizaciji Udruge ratnih veterana 57. samostalnog bataljuna „Marijan Celjak“ obilježena je trideseta obljetnica...

 

prazno

Sisak, Croatia

Oglas za prijam u radni odnos namještenika u Ured župana Sisačko-moslavačke županije, na određeno vrijeme - spremačica

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
URED ŽUPANA
KLASA: 112-03/21-01/01
URBROJ: 2176/01-03-21-1
Sisak, 25. lipnja 2021.

Na temelju članka 29. stavak 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), privremeni pročelnik Ureda župana Sisačko-moslavačke županije raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA U URED ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, NA ODREĐENO VRIJEME

Odsjek za zajedničke poslove

- Spremačica, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne namještenice.

Uvjeti:
- niža stručna sprema ili osnovna škola

Na ovaj Oglas mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Osim navedenog uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja pisanim testiranjem i intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata, te područje za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja, navedeni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.

Na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr i na oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, podnositelj prijave dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o završenoj školi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Rimska 28, 44000 Sisak, s naznakom: „Oglas za prijam na određeno vrijeme u Ured župana za radno mjesto spremačice“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Prilozi
Ime dokumentaDescriptionVeličina u kB
Download this file (Obavijesti i upute kandidatima.pdf)Obavijesti i upute kandidatima 81 kB
Download this file (poziv_prethodna_provjera.pdf)Poziv na prethodnu provjeru znanja 71 kB

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

  • Ivan Celjak, mag. iur. - Župan
  • Mihael Jurić, dipl. ing. šumarstva - Zamjenik župana
  • Mirjana Oluić - Zamjenica župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik