Radna mjesta

Oglas za prijam u radni odnos namještenika u Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE,
PRAVNE I OPĆE POSLOVE
KLASA: 112-03/24-01/04
URBROJ: 2176-10/1-24-1
Sisak, 29. veljače 2024.

Na temelju članka 29. stavak 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine, pravne i opće poslove Sisačko-moslavačke županije raspisuje

OGLAS
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NA ODREĐENO VRIJEME

Odsjek za opće poslove

- Spremačica, 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci radi poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Uvjeti:
- niža stručna sprema ili osnovna škola

Na ovaj Oglas mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Osim navedenog uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja pisanim testiranjem i intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na
oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata, te područje za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja, navedeni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.

Na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr i na oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, podnositelj prijave dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o završenoj školi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Ante Starčevića 29, 44000 Sisak, s naznakom: „Oglas za prijam namještenika u Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sisačko-moslavačka županija

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd