Radna mjesta

Javni natječaj za prijam u službu u UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Sisačko-moslavačke županije, na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
KLASA: 112-02/24-01/07
URBROJ: 2176-08/01-24-1
Sisak, 01. veljače 2024.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Sisačko-moslavačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE,
NA NEODREĐENO VRIJEME

Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i e-Nekretnine

- Referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – Ispostava Glina, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:
- srednja stručna sprema prirodne, tehničke ili društvene struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit
- dobro poznavanje rada na računalu
- vozačka dozvola B kategorije.

Na ovaj javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu će biti obaviještena pisanim putem.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, navedeni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.
Na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr i na oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, te adresu elektroničke pošte).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu, podnositelj prijave dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
- dokaz o položenom državnom ispitu (preslik svjedodžbe, uvjerenja, potvrde)
- preslik vozačke dozvole.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama” i na web-stranici Sisačko-moslavačke županije na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Ante Starčevića 29, 44000 Sisak, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu”.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Sisačko-moslavačka županija

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd