Radna mjesta

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode SMŽ - Odsjek za poljoprivredu (NN 148/23.)

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije - Odsjek za poljoprivredu koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu

- viši stručni suradnik za poljoprivrednu proizvodnju, 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža
.
Posebni uvjeti:
- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij veterinarske, agronomske ili šumarske struke
- bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
- poznavanje rada na računalu.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na javni natječaj mogu se javiti i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj o čemu će biti obaviještena pisanim putem.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na Javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na Javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na Javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.
Opis poslova i podaci o plaći vježbenika, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, navedeni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.
Na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr i na oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja.
U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, podnositelj prijave dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome, potvrde ili uvjerenja)
- dokaz da su bez radnog iskustva na odgovarajućom poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u “Narodnim novinama” i na web-stranici Sisačko-moslavačke županije na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Ante Starčevića 29, 44000 Sisak, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u vježbenika u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode”.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Sisačko-moslavačka županija

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd