• 044 500 330

Arhiva - procjene utjecaja na ekološku mrežu

 
2023. godina
 
11.12.2023.
 
 
27.9.2023.
 
 
22.8.2023.
 
 
9.8.2023.
 
 
 
1.8.2023.
 
 
5.7.2023.
 
 
5.6.2023.
 
 
27.4.2023.
 
 
22.3.2023.
 
 
2022. godina

 

28.12.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Planirani zahvat “Razminiranje područja Kaurići i Donje Jame“

 

14.12.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Namjeravani zahvat “Ulaganje u konverziju degradirane šume u šumu hrasta kitnjaka i obične bukve”
Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Namjeravani zahvat “Izgradnja objekta za robinzonski smještaj”
Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Namjeravani zahvat “IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani”

11.11.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Mišička“, prihvatljiv za ekološku mrežu

25.10.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 1840/1 k.o. Kraljeva Velika i k.č.br. 1731/3 k.o. Lipovljani

24.10.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Pristanište Krapje, Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija

17.10.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 1295 k.o. Stružec
Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Nalazište zemljanog materijala na k.č.br. 2943/1 k.o. Puska

27.9.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Planirani zahvat „Sisak-MT-2022-magnetotelursko snimanje"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Planirani zahvat „Sisak-2-D-2022-seizmičko snimanje"

Obustavlja se postupak pokrenut povodom zahtjeva nositelja zahvata Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, OIB 80303023744, zastupanog po opunomoćeniku Geokon-Zagreb d.d., Starotrnjanska ulica 16A, Zagreb, OIB 61600467614 za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Pristanište Krapje, Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija“ na k.č. 584 k.o. Krapje.

22.9.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Planirani zahvat razminiranja “Livade i šume na području Preosunjice“

20.9.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Konverzija degradiranih šumskih sastojina u šumama šumoposjednika MATA MALČIRANJE d.o.o.“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Pristanište Drenov Bok, Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Rekonstrukcije traktorskog puta u šumsku cestu"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata -  „IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Konverzija degradiranih šumskih sastojina u šumama šumoposjednika Ivana Barića“

19.8.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Planirani zahvat „Prostor za odmor i rekreaciju uz područje rijeke Une u Hrvatskoj Dubici“

8.7.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Planirani zahvat „Uređenje plaže na rijeci Kupi u naselju Letovanić"

5.7.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Planirani zahvat razminiranja šumskog područja unutar nekadašnjeg vojno-skladišnog kompleksa VSK “Čerkezovac” – sjeverni dio

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Planirani zahvat razminiranja šumskog područja unutar nekadašnjeg vojno-skladišnog kompleksa VSK “Čerkezovac” – južni dio

21.6.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta u oranicu na k.č.br. 509, 511, 512, 1158/2 i 1161 k.o. Kraljeva Velika

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta u oranicu na k.č.br. 8932/3, 8932/4 i 8930/1 k.o. Kutina

13.6.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 101/1 k.o. Krivaj Sunjski,
Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta u oranicu na k.č.br. 1099 i 1101 k.o. Greda Sunjska

27.5.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta u voćnjak (nasad lijeske) na k.č.br. 75/1, 81/1, 82/1 i 97 k.o. Žreme

3.5.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 1087/22 i 1087/38 k.o. Greda Sunjska,
Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 1087/36 k.o. Greda Sunjska,
Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 866/4 i 866/5 k.o. Piljenice.

8.4.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata Sanacija lijeve obale rijeke Une u Hrvatskoj Dubici za ekološku mrežu

4.4.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livada u oranice, nositelja Mije Sovića, za ekološku mrežu


Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Sunja za ekološku mrežu


Izvješće o javnoj raspravi studije Glavne ocjene prihvatljivostiza ekološku mrežu zahvata Sanacija lijeve obale rijeke Une u Hrvatskoj Dubici

Prilozi

28.3.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Rekonstrukcija i protupotresna obnova vatrogasnog doma“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu"

 

15.3.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livada u oranice, na k. č. br. 740, 741, 742, 746, k. o. Banova Jaruga, nositelja zahvata obrta Automehaničar Posejpal za ekološku mrežu

7.2.2022.

Odluka o stavljanju na javnu raspravu studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Sanacija lijeve obale rijeke Une u Hrvatskoj Dubici” za ekološku mrežu".

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti

Poveznica za javno izlaganje je
https://us02web.zoom.us/j/88382939528?pwd=Vzdvb0hwYlF5VEc5dVJZQUliS1dIUT09

7.2.2022.

Odluka o stavljanju na javnu raspravu studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom” za ekološku mrežu"

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti

Poveznica za javno izlaganje je
https://us02web.zoom.us/j/86779464317?pwd=NkQ5VngrSWRXdHJzMnVjRWowRzFvdz09.

7.2.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari“

28.1.2022.

INFORMACIJA o zahtjevu za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom” za ekološku mrežu"

INFORMACIJA o zahtjevu za provođenje glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Sanacija lijeve obale rijeke Une u Hrvatskoj Dubici” za ekološku mrežu"

25.1.2022.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livada u oranice, u k. o. Prelošćica i Kinjačka, nositelja zahvata trgovačkog društva Probo d.o.o., za ekološku mrežu

2021. godina

 

30.12.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog sustava Dvor – I faza“

Rješenje o prihvatljivosti - „Izgradnja 10(20)kV kabelskog dalekovoda i STS 10(20)/0,4kV „Gornja Gračenica 13 - Stari put“

22.12.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor“

22.12.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Izgradnja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) – SN KB “DV 20 kV Jabukovac – DV kV Gradac” na k.č.br. 298/1, 298/2, 1941, 291, 1940/2, 1978, 1977, 235/1, 235/2, 232/1, 230/2, 230/1 i 1938 k.o. Veliki Šušnjar, k.č.br. 2015, 326/4, 327/2, 1948 i 326/1 k.o. Drenovac Banski.

15.11.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade u oranicu, na k. č. br. 1189, 1194 i 1195, k. o. Kraljeva Velika - OPG Karlo Hubak za ekološku mrežu

29.10.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Podizanje 1 ha novog plastenika jagoda, postavljanje sustava navodnjavanja, izrada bunara“

27.10.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Rekonstrukcija i dogradnja obiteljske kuće“ na k.č. 35 k.o. Osekovo

13.10.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - "„Izgradnja nadstrešnice za skladištenje voluminozne krme“

Rješenje - Obustavlja se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu pokrenutom po zahtjevu Općine Donji Kukuruzari

Rješenje - Obustavlja se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu pokrenutom po zahtjevu Općine Donji Kukuruzari

17.9.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - Vodoopskrbni sifonski cjevovod uzvodno od Starog mosta

10.8.2021.

Rješenje o prihvatljivosti -  „II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor“

12.7.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Seizmička snimanja NOVSKA-3D-2021“

 

7.6.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Urbanistički plan uređenja 18“

Rješenje o prihvatljivosti - „Postavljanje električnog pastira“

 

1.6.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - Prenamjena livade u oranicu na k.č.br. 1049/1 k.o. Kraljeva Velika

13.5.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - „Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke (goveda)“

10.5.2021.

Izgradnja šumske ceste Vratnik – odjel 2, na k.č.br. 1200 k.o. Brezovo polje, k.č.br. 4455 i 4461 k.o. Žirovac

Izgradnja šumske ceste Vukšića potok, na k.č.br. 1591, 1603, 1633, 1641, 1642 i 1689 k.o. Ljeskovac.

4.5.2021.

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - Rasadničarski uzgoj biljke Miscanthus x giganteus na k.č. 1979/2 k.o. Gračenica

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - Rasadničarski uzgoj biljke Miscanthus x giganteus na k.č. 1975/2 k.o. Gračenica

Rješenje o prihvatljivosti . Izgradnja nastambe za konje na k.č. 4/4 k.o. Donji Hrastovac

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnja nastambe za ovce na k.č. 49/2 k.o. Donji Hrastovac

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnje šumske ceste Popovo brdo

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnje šumske ceste Matića brdo

Rješenje o prihvatljivosti - Trgovački centar Spar Popovača

29.4.2021.

Podizanje trajnog nasada lijeske na k.č.br. 1286/1, 1286/2 i 1295/2 k.o. Martinska Ves,
Izgradnja nastambe za stoku na k.č.br. 499/1 i 500/2 k.o. Crkveni Bok,
Izgradnja nastambe za stoku na k.č.br. 263/2 k.o. Crkveni Bok
Rješenje o ispravku Rješenja “Konverzija degradiranih šumskih sastojina” na k.č.br. 12/14, 12/43, 216, 217/4, 217/8, 217/9, 219/2, 227/15, 235/3, 325/1, 325/34, 325/44, 325/46, 325/48 i 349/1 k.o. Rausovac, k.č.br. 707/17, 707/30, 716/1, 722/2, 854, 855 k.o. Utolica, k.č.br. 931/4, 931/10, 952/3, 957/16 i 957/25 k.o. Gornji Hrastovac, k.č.br. 119 i 102/7 k.o. Jasenovčani i k.č.br. 116/41 k.o. Novoselci

21.4.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade u oranicu, na k. č. br. 75, k. o. Voloder, za ekološku mrežu

6.4.2021.

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke na k.č.br. 41/4 k.o. Bobovac

29.3.2021.

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - Postavljanje električnog pastira (ograde)

Rješenje o prihvatljivosti - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jasenovac

Rješenje o prihvatljivosti - Izgradnja staklenika za hidroponski uzgoj rajčica

Rješenje o prihvatljivosti - IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Popovača

16.3.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke na k.č.br. 214 k.o. Gradusa Posavska

5.3.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Izgradnja jednostavne nastambe za stoku na k.č.br. 135/2 k.o. Slabinja"

 

26.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata uređenja postojećih odvodnih kanala na šumskom zemljištu na području UŠP Zagreb, Šumarija Lipovljani, u Gospodarskoj jedinici Josip Kozarac za ekološku mrežu

Rješenje o ispravku

24.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke na k.č. 1307 k.o. Slabinja“

22.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Nalazište zemljanog materijala-Mlaka, na k.č.br. 408 k.o. Jablanac"

11.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke“

8.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti IV. izmjena i dopuna PPU Grada Novske za ekološku mrežu

2.2.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke“

Rješenje o prihvatljivosti - „Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kutinu“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Poučna staza Strug“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Nadstrešnica za sklanjanje stoke“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Rekonstrukcija šumske ceste Donji Kukuruzari“

28.1.2021.

Rješenje o prihvatljivosti VII. izmjena i dopuna PPU Grada Petrinje za ekološku mrežu

12.1.2021.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Konverzija degradiranih šumskih sastojina u k.o. Slavsko Polje"

 
2020. godina

 

21.12.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Nastamba jednostavne građevine namijenjena sklanjanju goveda i zaštiti od napada velikih zvijeri (vuka)"

17.12.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Uređenje poučne staze “Crkveni jarak” na Moslavačkoj gori“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Prenamjene oranice u trajni nasad paulownije i mischantusa“

12.11.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Autonomna solarna rasvjeta Šetališta E. Genera, šetnica u pravcu mosta
Brest“

11.11.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Održavanje državne ceste D232 od Gušća do Jasenovca"

11.11.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata – "Prenamjena zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 187 k.o Letina"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“

28.10.2020.

Rješenje - Obustavlja se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Čišćenje granične crte - lijeve obale rijeke Une na dionicama od Dvora do Hrvatske Dubice“

15.10.2020.

Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martinska Ves za ekološku mrežu

12.10.2020.

Rješenje o prihvatljivosti II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd prihvatljive za ekološku mrežu

6.10.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Konverzija degradirane šumske sastojine

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja u kojem se naziv zahvata „Poučna pješačka staza Rujevac - Meterize“ mijenja u „Poučna pješačka staza Meterize“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Poučna staza – NPŠO Lipovljani“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Putevima utvrda petrinjskog kraja - poučna pješačka staza Čuntić-Klinac“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Uređenje poučne staze Sjeverovac“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Poučna pješačka staza Rujevac - Meterize“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Poučna staza Šaški“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Izgradnja edukativne promatračnice Lovča“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Izgradnja poučne staze „Šumska priča“, Babina Rijeka“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Konverzija panjače običnog graba u šumu visokog uzgojnog oblika“

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - „Obnova lijevog i desnog kanala uz postojeću šumsku cestu i dovođenje u funkcionalno stanje u GJ Lonja – unutar Parka prirode i retencije Lonjsko polje“

- PREUZMITE RJEŠENJA U ZIP FORMATU

14.9.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata čišćenja korita rijeke Gline, nositelja MUP RH, za ekološku mrežu

24.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Izgradnja poučno edukativne staze Lebrenica na k.č.br. 1121, 1122, 1037, 1038, 1039, 1043, 1046, 980/1, 981, 982, 983, 985/1B, 979/1, 986/1 k.o. Dvor

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Uređenje poučne staze "Tenina staza" na k.č.br. 1470, 1479, 1462, 1481/1, 1482/2, 1476, 1477 i 1475 k.o. Piljenice

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Krčenje niskog raslinja lijeve obale starog rukavca Save u Čigoću na k.č.br. 194/15 i 190 k.o. Čigoć

21.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Izgradnja četiri šumske ceste na području Grada Kutina

19.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Uređenje poučno-rekreativne staze Park šume Brdo Djed

7.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - Uspostava i uređenje poučne staze, vidikovaca i ostale manje infrastrukture u Odranskom polju

3.8.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje vodoopskrbne mreže u Vukovarskoj ulici u Sunji za ekološku mrežu

27.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti Urbanističkog plana uređenja UPU-4 grada Petrinje za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti VI.izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje za ekološku mrežu"

24.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata - "Izgradnja odmorišta na biciklističkoj ruti na k.č. 1373/5 k.o. Lekenik"

23.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata uređenja poučno rekreativne staze Goljak brdo za ekološku mrežu

16.7.2020.

Rješenje o prihvatljivost zahvata „Izgradnja pješačko – biciklističke staze (pbs) i oborinske kanalizacije (ok) Ulice Veliko brdo u Popovači na k.č. 3927/1, k.o. Popovača"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Prenamjene livade u oranicu na k.č. 285 k.o. Divuša"

Rješenje o prihvatljivosti zahvata „Prenamjene pašnjaka u oranicu na k.č. 2838/22 k.o. Prelošćica“

Rješenje o prihvatljivosti - „Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu“

Rješenje o obustavi postupka - "Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Glinu pokrenut prema zahtjevu Grada Glina od 13. studenog 2018."

13.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice za ekološku mrežu

10.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade i pašnjaka u oranicu, na k. č. br. 171 i 610, k. o. Voloder, za ekološku mrežu

1.7.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata podizanja trajnog nasada lješnjaka, na k. č. br. 943, k. o. Stružec, za ekološku mrežu

10.6.2020.

Rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Novoselci", na k.č.br. 1045, 1046/1 i 2500 k.o. Sunja, k.č.br. 191, 102/1, 103, 105/1, 106/2, 108/7, 89 i 190 k.o. Novoselci, k.č.br. 1634/3 k.o. Donji Hrastovac.
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja šumske ceste Leplan I i Leplan II na k.č.br. 2066 k.o. Gušće i k.č.br. 894 k.o. Svinjičko".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Građenje gospodarske zgrade na k.č.br. 2739/1 k.o. Prelošćica".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu ulice Stjepana Radića", na k.č.br. 9807, 9810/2, 9810/1, 9833/2 i dr. k.o. Kutina.
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja šumske ceste Voršlag na k.č.br. 925, 928, 937, 938 k.o. Brđani, k.č.br. 968, 969 i 970 k.o. Petrinjci".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja šumske ceste Luka – dionica II na k.č.br. 1174 i 1211 k.o. Setuš".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja vodovodne mreže u ulici Sokolovec u Kutini, na k.č.br. 7838/2, 961/2, 887 i dr. k.o. Kutina".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Podizanje nasada lješnjaka na oranici na k.č.br. 4101/1 i 4101/2 k.o. Jasenovac".
Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja poučno šumske pješačke staze Čigoč u Parku prirode Lonjsko polje na k.č.br. 189, 190, 194/15, 197/1 i 223 k.o. Čigoč, na k.č.br. 3779 k.o. Gušće".
Rješenje o prihvatljivosti prostornog plana “III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Topusko”.

Preuzmite rješenja u zip formatu

10.6.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata "Izgradnja vodoopskrbne mreže – spoj Ulice Marijana Celjaka preko nasipa i naselja Bok Palanječki", na k.č.br. 1361/1, 1361/6, 1361/7, 1362/3, 1363, 1364/2, 1365/2, 1366/3, 1366/4, 1367, 1739/1, 1739/3, 1254, 1255/6, 1251/5, 1251/4, 1250/6, 1250/5, 1287, 1288 k.o. Bok Palanječki.

9.6.2020.

Rješenje o prihvatljivosti "VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Ludina" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti "V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novska" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti "IX. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti "V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Petrinja" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti "VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinja" za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata uređenja okoliša vidikovca na Hrastovačkoj gori za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje poučne šumske staze Pavlinov kljun u Parku prirode Lonjsko polje za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje platoa za oporabu otpada – proizvodnja agregata za rekultivaciju zemljišta na k.č. 486/1 i 486/2 k.o. Sisak Stari za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade u oranicu - Ilova za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje obiteljske stambene zgrade na k.č. 685/1 i 685/2 k.o. Jasenovac za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata čišćenja područja uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, na k.č. 1380/3 k.o. Košutarica na području Općine Jasenovac za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata prenamjene livade u oranicu - Prelošćica za ekološku mrežu

19.5.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata šumske ceste Pogorel za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje šumske ceste Šašina Greda - Pogorel za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti zahvata utgradnje šumske ceste Popova kosa za ekološku mrežu

5.5.2020.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata podizanja trajnog nasada lješnjaka s micelijem tartufa u Jasenovcu za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Lipovljani za ekološku mrežu

Rješenje o prihvatljivosti UPU 13 (Kutina) za ekološku mrežu

23.4.2020.

Rješenje o obvezi glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska

14.4.2020.

Rješenje o prihvatljivosti VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine za ekološku mrežu

9.4.2020.

Rješenje o prihvatljivosti Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje 2017. - 2020. za ekološku mrežu

 
 
2019. godina
 
 
Rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Uklanjanje nanosa iz rijeke Save na lokaciji Siska rkm 587+554 do 591+350
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dvor
Prenamjena livade u oranicu na k.č. 33001 i 3332 k.o. Lipovljani
Mehaničko uklanjanje invazivne vrste čivitnjače na području Parka prirode Lonjsko polje
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Gora (UPU-13)
Izgradnje sustava odvodnje naselja istočnog dijela Grada Siska
Izgradnja promatračnica na području Parka prirode Lonjsko polje
Izgradnja kuće za odmor-vikendice
Izgradnja i rekonstrukcija pješačke staze na k.č. 2856 k.o. Gračenica
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Preuzmite rješenja u zip formatu 

7.11.2019.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata „Uklanjanje nanosa iz rijeke Save na lokaciji Siska rkm 587+554 do 591+350 u ukupnoj količini 7000 m3

 

16.9.2019.

Rješenje o prihvatljivosti Izgradnje pješačko-biciklističke staze i oborinske kanalizacije u Ulici Veliko Brdo u Popovači
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 277/2, 286, 288/1, 178/2, 254/67 i 254/68 k.o. Bobovac
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 984/1, 988 i 1005/1 k.o. Kraljeva Velika
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz pašnjaka u oranicu na k.č.br. 1410/3 k.o. Zbjegovača
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 606, 145/2 k.o. Piljenice, k.č.br. 1854/3, 1856 k.o. Lipovljani, k.č.br. 2631, 2632, 2635 k.o. Kraljeva Velika
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 844/1 k.o. Greda Sunjska
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 1425 k.o. Stružac
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 734 k.o. Kratečko
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz pašnjaka u oranicu na k.č.br. 1397 k.o. Greda Sunjska
Rješenje o prihvatljivosti Prenamjene zemljišta iz livade u oranicu na k.č.br. 3228/5 i 3231/4 k.o. Lipovljani
Rješenje o prihvatljivosti Izgradnje klijeti i spremišta alata na k.č.br. 552/4 k.o. Letovanić
Rješenje o prihvatljivosti Izgradnje osnovne postaje pokretnih komunikacija ID:1120073 Prelošćica
Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Lekenik.
Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Hrvatska Dubica.
Rješenje o prihvatljivosti II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.

Preuzmite rješenja u zip formatu 

5.9.2019.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje gospodarske zgrade, na k. č. br. 1035/1, k. o. Bok Palanječki za ekološku mrežu

16.8.2019.

Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE OSEKOVO
Rješenje o prihvatljivosti Izmjena i dopuna rješenja - LONJSKO POLJE POUČNA ŠUMSKA STAZA
Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE POSLOVNO PROIZVODNE GRAĐEVINE U PZ MAROF
Rješenje o prihvatljivosti III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lekenik
Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE ŠUMSKE CESTE JOSIP KOZARAC
Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE ŠUMSKE CESTE VELIKI RAVNIK
Rješenje o prihvatljivosti REKONSTRUKCIJE TRAKTORSKIH PUTEVA SUNJA
Rješenje o prihvatljivosti IZGRADNJE ŠUMSKE CESTE JAVIČKA KOŠUTARICA
Rješenje o prihvatljivosti UREĐENJA KANALA OSEKOVO

Preuzmite rješenja u zip formatu

2.8.2019.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje jednostavne građevine - nadstrešnice, na k. č. br. 931, k. o. Mužilovčica za ekološku mrežu

31.7.2019.

Rješenje o prihvatljivosti IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje za ekološku mrežu

12.6.2019.

Obavijesti o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate : 

  1. Sanacija l.o. Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka“
    Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
  2. „Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km)
    Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
10.6.2019.
31.5.2019.
 
 
29.5.2019.
 
 
 
 23.4.2019.
 
 
25.2.2019.
 
 
19.2.2019.
 
Rješenje iz provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Hrvatska Dubica
- Strateški plan razvoja gospodarskog sektora Grada Gline – područje informatika za razdoblje od 2018. do 2023.
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatska Kostajnica
 
Studija o prihvtljivosti zahvata za ekološku mrežu
 
7.2.2019.
 
 
 
28.1.2019.
 
 
16.1.2019.
 
 
14.1.2019.
 
 
2018. godina

27.12.2018.
 
Rješenja iz provedenih postupaka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu:
 
14.12.2018.
 
 
3.12.2018.
 
- Izgradnja šumske ceste Josip Kozarac
- Izgradnja poslovnih zgrada (mosne vage, sušare žita s podnim skladištem, nadstrešnice) na k.č. 2012/2 k.o. Sunja
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Topusko
 
27.11.2018.
 
- Građenje stambene zgrade u Glini, Pavla Lebera bb
- Prenamjena trajnih travnjaka u oranicu
 
 
15.10.2018.
 
Rješenja iz provedenih postupaka o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu:
- Uklanjanje nanosa na rijeci Ilovi u naselju Ilova
- Pješačke staze (PS) i oborinske kanalizacije (OK) u naselju Stružec - Gornje Selo
- Rekonstrukcija ceste Ul. I. Gundulića i Trga dr. F. Tuđmana - Grad Petrinja
- Rekonstrukcija ceste Ul. A. Mihanovića - Grad Petrinja
- Sanacije sjevernog nasipa retencije Lonjsko polje i obrambenog nasipa naselja Stružec retencije Lonjsko polje
- Uvođenja u prirodu strane vrste strane vrste brzorastućeg drveća Paulownia
 
11.9.2018.
 
 
29.8.2018.
 
 
 
 
27.8.2018.
 
 
17.8.2018.
 
 
8.8.2018.
 
24.7.2018.
 
 
19.7.2018.
 
 
13.7.2018.
 
 
5.7.2018.
 
 
 
 
18.6.2018.
 
 
24.5.2018.
 
 
 
 
17.04.2018.
 
 
27.03.2018.
 
 
 
 
21.03.2018.
 
 
15.03.2018.
 
 
14.03.2018.
 
 
12.3.2018.
 
 
 
 
01.03.2018.
 
 
23.02.2018.
 
 
19.02.2018.
 
 
12.02.2018.
 
 
08.02.2018.
 
 
29.01.2018.
 
 
2017. godina
 
08.12.2017.
 
 
 
20.11.2017.
 
 
18.10.2017.
 
 
17.10.2017.
 
 
16.10.2017.
 
 
16.09.2017.
 
 
 
13.09.2017.
 
 
01.09.2017.
  
28.08.2017.
 
 
25.08.2017.
 
 
 
 
 
 
28.07.2017.
 
 
05.07.2017.
 
 
07.06.2017.
 
 
01.06.2017.
 
Rješenja kojima se potvrđuje da planirani zahvati neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (19 dokumenata:  VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Tonka Augustinović, Grad Popovača, Marija Toš, Sisačko-moslavačka županija, Mirjana Jagačić, PRIVREDA d.o.o., Marica Jagačić, Josip Šambar, STRALIS PROMET j.d.o.o., Đuro Bugarin, Vladimir Manhart, Hrvatske šume d.o.o., ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Ivica Jurković, Grad Sisak, Rupčić Branimir, Općina Dvor, Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot)
 
31.05.2017.
 
 
 
 
 
30.05.2017.
 
 
19.05.2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016. godina
 
27.12.2016.
 
07.12.2016.
 
 
 
 
02.12.2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010., 2011., 2012., 2013. godina
 
 
 
 
05.09.2012. POTVRDA da planirani zahvat "Čišćenje i uređenje kanala u k.o. Bok Palanječki na k.č. 2064", nositelja zahvata trgovačkog društva Moni-tel d.o.o. neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

10.08.2012. POTVRDA da planirani zahvat – spremište alata, voća i povrća u mjestu Volinja, na k.č. 4/2 k.o.Volinja, na kojoj je zasađena lijeska za uzgoj lješnjaka, investitora: Baltazara Vrpoljca, Ivana Mažuranića 7, Velika Gorica, neće imati značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

01.08.2012. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvta Rekonstrukcija pratećeg uslužnog objekta Popovača - Gračenica i vodoopskrbni priključak za prateći uslužno objekt Popovača - Gračenica neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže

04.07.2012. POTVRDA da planirani zahvat – rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24 + 370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica, na području k.o. Općine Martinska Ves nositelja zahvata: Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, neće imati značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

27.12.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina" neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže

02.12.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat vađenja nanosa iz rijeke Save za potrebe ugradnje u vodnu građevinu – obaloutvrdu Palanjek na području grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

22.11.2011. Potvrdu kojom se potvrđuje da planirani zahvati izgradnje stupne trafostanice 10(20)/0,4 kV srednjenaponski i
niskonaponski kabelski priključak neće imati utjecaj na ekološku mrežu


14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1860/2, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Miljenko Vignjević, Kačićeva 2, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1859/1, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Luke Vrbaneka, Kneza Mislava 12, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1860/1, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Domagoj Hruška, Resnička 1, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1859/2, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Bruno Georgiev, Ilica 191 b, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

05.09.2011. Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu  - izgradnja drvenog objekta za pohranu alata veličine 4 x 5 metara na k.č. 1372 k.o. Martinska Ves 
12.07.2011. Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Aglomeracija Petrinja
07.06.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat – izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, na k.č. 1574 k.o. Sisak Stari, investitora: Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, nije potrebno provesti postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu, sukladno Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 118/09).


26.04.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja vidikovca na Hrastovičkoj gori", Katastarske općine Hrastovica, koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Petrinje, investitora Grada Petrinje, Gundulićeva 2, neće imati značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže odnosno da je ovaj zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

24.03.2011. Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje 20 kV kabelskog raspleta Galdovo neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže

22.03.2011. Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje sustava otpadnih voda naselja Dvor etapa 1A neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže

25.01.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da se planirani zahvat – sanacija i modernizacija nerazvrstane ceste u Općini Martinska Ves na k.č. 1410 k.o. Lijeva Luka; k.č. 818 k.o. Lijeva Martinska Ves i k.č. 781 k.o. Mahovo u Općini Martinska Ves

24.01.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja postojeće tvornice obuće u pogon za preradu voća i povrća i proizvodnju meda

12.01.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat izgradnje sekundarne kanalizacije centra naselja Lipovljani na k.č.928, 570, 27/1 i 3282/1, k.o. Lipovljani u Općini Lipovljani  

29.10.2010. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje nove transformatorske stanice 10(20)/0,4 kv 388 „Lekenik 6-Odranska„ neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

20.08.2010. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat prenamjene gospodarskog objekta (staje) u automehaničarsku radionicu nije potrebno provesti postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu

12.05.2010. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat Obrana od brdskih voda Hrvatske Kostajnice neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd