• 044 500 000

Zdravstvo, socijalna skrb i hrvatski branitelji

Ovdje možete pronaći informacije o zdravstvu, socijalnoj skrbi i braniteljima

Glavne vijesti

Sisačko-moslavačka županija objavila Pozive za javne potrebe u kulturi, tradicijske i umjetničke obrte za 2022. godinu te Javni natječaj za dodjelu fi…

18-01-2022

Sisačko-moslavačka županija raspisala je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko – moslavačke županije za 2022. godinu...

Klizalište u Glini još uvijek otvoreno za najmlađe posjetitelje

17-01-2022

Župan Ivan Celjak je na sam Badnjak predao na korištenje klizalište na otvorenom u centru Gline kao dar Sisačko-moslavačke županije...

Uz nazočnost premijera Plenkovića u Novskoj otvoren Učenički dom te najavljena ulaganja u obrazovanje na razini županije

12-01-2022

Premijer Andrej Plenković uz prisustvo ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa, Sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka i gradonačelnika Marina Piletića danas...

Unatoč razornim i daljnjim svakodnevnim potresima, Sisačko-moslavačka županija svojim sugrađanima osigurava redovito funkcioniranje obrazovnog, zdravs…

11-01-2022

Župan Ivan Celjak sudjelovao je u utorak, 11. siječnja 2022. godine u Petrinji na redovnoj sjednici Stožera CZ za sanaciju...

Hodočašće u Gvozdansko

09-01-2022

Župan Ivan Celjak je u nedjelju, 9. siječnja 2022. godine, sudjelovao u hodočašću u Gvozdansko. Obilježavanje 444. godišnjice herojske obrane...

Za one koji brinu o najosjetljivijim skupinama društva, Sisačko-moslavačka županija osigurala potporu

04-01-2022

Župan Ivan Celjak je 4. siječnja 2022. godine s predstavnicima triju udruga: Centra za žene Adela (ugovor o financiranju programa...


prazno

Sisak, Croatia

Kontakt - zdravstvo, soc. skrb, hrv. branitelji

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
E- pošta:
Rimska 28
44 000 Sisak

Privremena pročelnica
SILVIJA DESIĆ BASARIĆ, mag. iur.
Tel. 044/550-222
E-pošta: 

ZDRAVSTVO

SISAK, Rimska 28

Tel.: 044/550-222
Tel.: 044/550-295
Tel.: 044/550-211
Tel.: 044/550-146

SOCIJALNA SKRB

SISAK, Rimska 28

Tel.: 044/742-618
Tel.: 044/550-223
Tel.: 044/550-188
Tel.: 044/550-133

HRVATSKI BRANITELJI

SISAK, Rimska 28

Tel.: 044/550-138
Tel.: 044/550-135
Tel.: 044/550-140
Tel.: 044/550-141
Tel.: 044/550-142
Tel.: 044/550-147
Tel.: 044/550-176

PETRINJA,
Vladka Mačeka 47
Tel.: 044/500-150
Tel.: 044/500-158

GLINA,
Trg bana J. Jelačića (kontejner)
Tel.: 044/500-121

HRVATSKA KOSTAJNICA,
Trg N. Š. Zrinskog 1
Tel.: 044/500-140

KUTINA,
Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel.: 044/500-102

NOVSKA,
Trg dr. F. Tuđmana 2
Tel.: 044/500-121
Tel.: 044/500-124

 

Priopćenje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezano uz koronavirus

Infografika koronavirus smz 


logovikt2

Zaklada Viktorija za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti Sisačko-moslavačke županije.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja upravne i stručne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi, pravnog položaja i statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • praćenje i nadziranje poslovanja zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija, te predlaganje mjera u cilju poboljšanja uvjeta njihova poslovanja te pripremu izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,
 • poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • predlaganje mjera za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, a posebno nekretninama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Županija,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije, osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • suradnja s udrugama i drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u području iz djelokruga Upravnog odjela,
 • sudjeluje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba,
 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari,
 • izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
 • davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć.

I. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ


II. NOVČANA POMOĆ ZA ROĐENJE TREĆEG I SVAKOG SLIJEDEĆEG DJETETA


III. PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Postupak ispitivanja ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga
Socijalne usluge pružaju ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice, trgovačka društva i druge domaće i strane pravne osobe te obrtnici. Trgovačko društvo i obrtnik mogu pružati socijalne usluge samo uz druge djelatnosti u zasebnoj organizacijskoj jedinici.

Prije početka rada pružatelji socijalnih usluga moraju:

 • imati ispunjene minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga i
 • biti upisani u odgovarajuće upisnike ili evidencije (Upisnik ustanova socijalne skrbi; Evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge; Evidencija pravnih osoba, odnosno obrtnika koji pružaju socijalne usluge).

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjek za socijalnu skrb vodi postupak ispitivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga slijedećim korisničkim skupinama kojima se pružaju socijalne usluge:

 • starijim i nemoćnim osobama;
 • beskućnicima;
 • usluge pomoći u kući;
 • usluge koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost.

A. DOM SOCIJALNE SKRBI/ CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI/CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI
(za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici i usluge pomoći u kući)

Dom socijalne skrbi/centar za pružanje usluga u zajednici/centar za pomoć u kući mogu osnovati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba aktom za koji ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi utvrđuje usklađenost sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima.

POSTUPAK OTVARANJA

 • podnošenje zahtjeva za utvrđenjem usklađenosti sa važećim Zakonom ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb;
 • upis u sudski registar nadležnog trgovačkog suda;
 • osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;
 • podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjeku za socijalnu skrb
 • ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);
 • donošenje rješenja (licencije) o ispunjavanju minimalnih uvjeta;
 • podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju;
 • obavještavanje centra za socijalnu skrb.

OBRASCI


B. DRUGI PRUŽATELJI

(za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici i usluge pomoći u kući)

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, osim udruga registriranih isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti.

B.1 ZASEBNA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
Zasebna organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj se pružaju socijalne usluge za više od 20 korisnika mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada, a odgovara i za stručni rad ako pravna osoba, odnosno obrt pruža usluge stručnog rada. Voditelj mora ispunjavati uvjete iz članka 154. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi, osima ako pruža samo usluge pomoći u kući.
Organizacijska jedinica mora imati i stručno vijeće ako ima najmanje pet stručnih radnika.

POSTUPAK OTVARANJA

 • osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
 • podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjeku za socijalnu skrb
 • donošenje rješenja ( licencije)o ispunjavanju minimalnih uvjeta
 • podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju
 • obavještavanje centra za socijalnu skrb

OBRASCI

B.2 OBITELJSKI DOM (FIZIČKA OSOBA KOJA PRUŽA USLUGE KAO PROFESIONALNU DJELATNOST)

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka za pet do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetero djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge. Uslugu u obiteljskom domu pruža jedan punoljetan član obitelji – predstavnik obiteljskog doma, koji može zaposliti i druge radnike ovisno o broju i vrsti korisnika u skladu s propisanim uvjetima.
Članovi obitelji pružatelja usluga mogu sudjelovati u pružanju usluge u obiteljskom domu i bez zasnivanja radnog odnosa, pod uvjetima propisanim Pravilnom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15 i 56/20).
Usluge u obiteljskom domu ne može pružati samac.

Predstavnik obiteljskog doma koji preuzima brigu o korisniku mora:

 • biti hrvatski državljanin i imati sposobnosti potrebne za čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika
 • imati najmanje srednju stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti.

Stranci mogu pružati usluge u obiteljskom domu prema propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj ako uz ostale uvjete znaju hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom usluge u obiteljskom domu.

Usluge u obiteljskom domu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi; usluge u obiteljskom domu ne mogu se pružati u obitelji u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili u obitelji u kojoj bi zbog bolesti člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika prema mišljenju centra za socijalnu skrb. Usluge ne može pružati osoba iz obitelji u kojoj u odnosu na člana obitelji postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

POSTUPAK OTVARANJA

 • osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;
 • podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjeku za socijalnu skrb;
 • ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);
 • donošenje rješenja (licencije) o ispunjavanju minimalnih uvjeta;
 • podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju;
 • obavještavanje centra za socijalnu skrb.

OBRASCI

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promjene uvjeti prostora u kojem pružatelj usluga obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, ili ako se djelatnost za koju je pribavljeno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga proširuje ili mijenja, pružatelj usluga dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja.

Propisi:

Dokumenti:

17.1.2022.

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije,
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2022. godinu. U postupku Javnog natječaja mogu sudjelovati udruge proistekle iz Domovinskog rata i 2.
svjetskog rata.
Rok za dostavu prijedloga projekata/programa je 30 dana od dana objave Javnog natječaja počevši od 17. siječnja 2022. godine.
Prijave se podnose isključivo na adresu elektroničke pošte:

16.2.2021.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2021. godinu

Propisi:

Od 1. srpnja 2020. godine izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije te podnošenje izvješća definiranih važećim propisima vrši se putem aplikacije za humanitarnu pomoć Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kojoj možete pristupiti na niže postavljenoj poveznici. Nakon elektroničke prijave, ovjereni zahtjev s popratnom dokumentacijom dostavlja se Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Rimska 28, Sisak s naznakom „Humanitarna pomoć“. Unutar aplikacije se nalaze Upute za korištenje iste:

PRISTUP APLIKACIJI HUMANITARNE POMOĆI

Propisi:


Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-500-000

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivan Celjak, mag. iur. - Župan
 • Mihael Jurić, dipl. ing. šumarstva - Zamjenik župana
 • Mirjana Oluić - Zamjenica župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2021 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar