Licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta te autotaksi prijevoz

Glavne vijesti

„Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

20-10-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u utorak, 20. listopada 2020. godine, u naselju Gojlo...

Projekt Sisačko-moslavačke županije proglašen najboljim u zemlji

20-10-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 20. listopada 2020. godine u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, nazočio svečanom proglašenju...

Počast hrvatskom vitezu Berislavu Pavičiću Beri

19-10-2020

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u ponedeljak, 19. listopada 2020. godine, uz članove obitelji, suborce i predstavnike udruga proisteklih...

Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije – počast braniteljima

18-10-2020

Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec su u nedjelju, 18. listopada 2020. godine...

Održana 21. sjednica Županijske skupštine SMŽ

16-10-2020

U petak, 16.listopada 2020. održana je 21. sjednica Županijske skupštine, kojoj je, od ukupno 42 vijećnika nazočilo njih 30. Na...

Održana sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

15-10-2020

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 15. listopada 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenikom ujedno i načelnikom Stožera civilne zaštite...


prazno

Sisak, Croatia

Licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu i autotaksi prijevoz

Pravna ili fizička osoba - obrtnik smije obavljati djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu ako je upisana u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza i ako posjeduje licenciju za unutarnji prijevoz. Licenciju za unutarnji prijevoz izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika, kao nadležno tijelo.

Tijelo nadležno za poslove prometa izdaje licenciju za sljedeće vrste prijevoza:

- javni prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- posebne oblike prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu i
- autotaksi prijevoz.

Licencija se izdaje na razdoblje od deset godina.

Prijevoznik koji ima licenciju Zajednice, odnosno Europske unije za određenu vrstu prijevoza ne treba imati licenciju za tu vrstu unutarnjeg prijevoza, nego unutarnji prijevoz obavlja temeljem odgovarajuće licencije Zajednice.

Licenciju za unutarnji prijevoz može dobiti fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba ako:

 1. ima dobar ugled
 2. ima financijsku sposobnost
 3. ispunjava uvjet stručne osposobljenosti
 4. ispunjava uvjet tehničke sposobnosti tako da je vlasnik najmanje jednog registriranog motornog vozila za pojedine vrste prijevoza za koju vrstu prijevoza traži licenciju, ili ako ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu
 5. ispunjava uvjet da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje potvrdom ne starijom od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije i
 6. ima poslovni nastan, odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu

1. zahtjev

2. financijska sposobnost prijevoznika - Smatra se da financijsku sposobnost ima domaći prijevoznik ako ima na raspolaganju imovinu u visini od najmanje 9000 eura za prvo vozilo te 5000 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije. Iznimno, za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobili kategorije M1) smatra se da domaći prijevoznik ima financijsku sposobnost ako na raspolaganju ima imovinu u visini od najmanje 3000 eura za prvo vozilo te 1500 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije. Financijska sposobnost dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

- izvodom iz odgovarajućeg registra, iz kojeg je razvidna visina osnivačkog kapitala,

- preslikom bilance stanja koju je prijevoznik za proteklu godinu podnio poreznom tijelu,

- popisom pojedinih osnovnih sredstava, uključujući i troškove nabave ili uplate za vozila, poslovni prostor, uređaje i opremu,

- ispravom o vlasništvu neopterećenih nekretnina,

- ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci

- garancijom banke ili druge financijske institucije kojom se daje jamstvo za dobro poslovanje prijevoznika za razdoblje važenja garancije u visini od najmanje 9000 eura za prvo vozilo te 5000 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB), odnosno u visini od najmanje 3000 eura za prvo vozilo te 1500 eura za svako sljedeće vozilo za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobili kategorije M1) – napomena: bankom i drugom financijskom institucijom, u smislu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatraju se banke koje su dobile dozvolu Hrvatske narodne banke za izdavanje garancija na području Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuje bankarstvo, odnosno poslovanje društava za osiguranje,

- potvrdom o raspoloživim novčanim sredstvima ili

- policom osiguranja imovine na odgovarajući iznos;

4. uvjet stručne osposobljenosti dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera ukoliko je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik (sve na ime fizičke osobe – obrtnika),

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera i preslikom ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje da je stručno osposobljena fizička osoba temeljem tog ugovora o radu zaposlena kod podnositelja zahtjeva fizičke osobe – obrtnika ili podnositelja zahtjeva pravne osobe,

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera i preslikom ugovora kojim se dokazuje da je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sklopio ugovor o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena (sve na ime te fizičke osobe),

- preslikom ugovora o obavljanju poslova upravitelja prijevoza kojeg je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sklopio s drugom pravnom osobom koja ima zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena, u privitku kojeg ugovora mora biti priložena preslika potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslika diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera, te preslika ugovora o radu kojim se dokazuje da je stručno osposobljena fizička osoba temeljem tog ugovora o radu zaposlena kod pravne osobe koja temeljem ugovora s podnositeljem zahtjeva za izdavanje licencije obavlja poslove upravitelja prijevoza;

5. uvjet tehničke sposobnosti prijevoznika – dokazuje se preslikama prometnih dozvola, odnosno ugovora o leasingu ili ugovora o zakupu vozila, za svako vozilo kojim će se obavljati djelatnost javnog cestovnog prijevoza;

6. uvjet nepostojanja duga za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – dokazuje se potvrdama nadležnih tijela da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije;

7. poslovni nastan, odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj – dokazuje se na sljedeći način:

- za podnositelja zahtjeva fizičku osobu – obrtnika: preslikom obrtnice iz koje je vidljivo prebivalište podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske

- za podnositelja zahtjeva pravnu osobu – preslikom izvoda iz odgovarajućeg registra iz koje je vidljivo sjedište podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske;

8. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika

1. zahtjev

2. preslika važeće police osiguranja svih putnika u vozilu kojim se obavlja autotaksi prijevoz, a koja je sklopljena sukladno posebnom propisu kojim se reguliraju obvezna osiguranja u cestovnom prometu (predmetna polica može biti sklopljena u okviru police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ili kao zasebna polica osiguranja od prijevozničke odgovornosti);

3. uvjet stručne osposobljenosti - dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera ukoliko je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik (sve na ime fizičke osobe – obrtnika),

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera i preslikom ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje da je stručno osposobljena fizička osoba temeljem tog ugovora o radu zaposlena kod podnositelja zahtjeva fizičke osobe – obrtnika ili podnositelja zahtjeva pravne osobe,

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera i preslikom ugovora kojim se dokazuje da je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sklopio ugovor o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena (sve na ime te fizičke osobe),

- preslikom ugovora o obavljanju poslova upravitelja prijevoza kojeg je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sklopio s drugom pravnom osobom koja ima zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena, u privitku kojeg ugovora mora biti priložena preslika potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslika diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera, te preslika ugovora o radu kojim se dokazuje da je stručno osposobljena fizička osoba temeljem tog ugovora o radu zaposlena kod pravne osobe koja temeljem ugovora s podnositeljem zahtjeva za izdavanje licencije obavlja poslove upravitelja prijevoza;

Napomena: poslove upravitelja prijevoza može temeljem ugovora obavljati i pravna osoba.

5. uvjet tehničke sposobnosti prijevoznika – dokazuje se preslikama prometnih dozvola, odnosno ugovora o leasingu, ugovora o zakupu vozila, ugovora o podzakupu vozila i sl., za svako vozilo kojim će se obavljati djelatnost autotaksi prijevoza;

Napomena: Osobni automobil kategorije M1 namijenjen za autotaksi prijevoz ne smije biti stariji od sedam godina, a od 1. siječnja 2021. godine ne smije biti stariji od pet godina, što znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za šest godina, a od 1. siječnja 2021. godine umanjeno za četiri godine;

6. uvjet nepostojanja duga za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – dokazuje se potvrdama nadležnih tijela da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije;

7. poslovni nastan, odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj – dokazuje se na sljedeći način:

- za podnositelja zahtjeva fizičku osobu – obrtnika: preslikom obrtnice iz koje je vidljivo prebivalište podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske;

- za podnositelja zahtjeva pravnu osobu – preslikom izvoda iz odgovarajućeg registra iz koje je vidljivo sjedište podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske;

8. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Dokaz da prijevoznik ima dobar ugled i rješenje o upisu djelatnosti prijevoza u cestovnom prometu u sudski, odnosno obrtni registar izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

Naknada

- za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza sukladno Tar. br. 34.3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19 ) u iznosu od 700,00 kn,

- za izdavanje izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza za pojedino vozilo sukladno Tar. br. 34.4. Uredbe u iznosu od 35,00 kn

Napomena: obveza uplate upravne pristojbe za izdavanje licencije i za izdavanje izvoda licencije nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu podnositelja.

Plaćanje upravnih pristojbi:

izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe

u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

Zahtjev za izdavanje licencije podnosi se u pisanom ili u elektroničkom obliku.

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o licenciji za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem u cestovnom prometu

 • Obrazac zahtjeva ispuni se i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva pošalje se na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o licenciji može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

Zahtjev za izdavanje licencije za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika

Zahtjev za izdavanje izvoda iz licencije za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije -  

s naslovom: e-zahtjev – licencije u unutarnjem cestovnom prometu

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu te dostavlja podnositelju zahtjeva izvornik i potreban broj izvoda iz licencije za svako vozilo. Podnositelju zahtjeva za licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza koji ispunjava propisane uvjete izdaje se samo izvornik licencije.

Danom dostave licencije domaći prijevoznik može započeti obavljati one vrste prijevoza putnika ili tereta koji su navedeni u licenciji. Danom dostave izvoda iz licencije domaći prijevoznik može započeti obavljati prijevoz onim vozilom na koje izvod iz licencije glasi. Prilikom obavljanja prijevoza u cestovnom prometu, odnosno tijekom vožnje vozač domaćeg prijevoznika dužan je u vozilu imati izvod iz licencije za unutarnji prijevoz.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili obnovu licencije, izdavatelj licencije će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu licencije prijevoznik je dužan dokazati da ispunjava uvjete za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz. Zahtjev za obnovu licencije se podnosi najmanje dva mjeseca prije njenog isteka.

Domaći prijevoznik dužan je obavijestiti izdavatelja licencije o svakoj promjeni podataka na temelju kojih je licencija izdana, u roku od osam dana od dana promjene, pisanim ili elektroničkim putem. U slučaju promjene podataka izdaje se nova licencija. Do izdavanja nove licencije vrijedi postojeća licencija. Nova licencija izdaje se domaćem prijevozniku nakon vraćanja važeće licencije i izdanih izvoda iz licencije, koju se ukida zbog promjene podataka.

Evidenciju vozila kojima obavlja autotaksi prijevoz putnika i sve promjene u toj evidenciji prijevoznik je dužan prijaviti izdavatelju licencije u roku od osam dana od dana nastanka promjene u evidenciji ili od dana izdavanja licencije.

Domaći prijevoznik koji prestane obavljati djelatnost prijevoza dužan je o tome obavijestiti izdavatelja licencije najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

Nadležno tijelo i propisi

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (Narodne novine, broj 50/18)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine, broj 50/18, 56/19)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik