Izdavanje rješenja za obavljanje trgovačke djelatnosti

Glavne vijesti

Dani meda i pčelinjih proizvoda

22-10-2020

Zamjenik župana Roman Rosavec je u četvrtak, 22. listopada 2020. godine posjetio prodajno-izložbeni štand Udruge pčelara „Lipa“ u Popovači.U sklopu...

Obilježena 29. godišnjica stradanja civila u Baćinu

21-10-2020

Župan Ivo Žinić je u srijedu, 21. listopada 2020. godine, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio programu obilježavanja 29...

„Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

20-10-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u utorak, 20. listopada 2020. godine, u naselju Gojlo...

Projekt Sisačko-moslavačke županije proglašen najboljim u zemlji

20-10-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 20. listopada 2020. godine u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, nazočio svečanom proglašenju...

Počast hrvatskom vitezu Berislavu Pavičiću Beri

19-10-2020

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić je u ponedeljak, 19. listopada 2020. godine, uz članove obitelji, suborce i predstavnike udruga proisteklih...

Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije – počast braniteljima

18-10-2020

Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec su u nedjelju, 18. listopada 2020. godine...


prazno

Sisak, Croatia

Izdavanje rješenja za obavljanje trgovačke djelatnosti

Trgovina i utvrđivanje minimalnih uvjeta za trgovinu

Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, a obavlja se kao trgovina na veliko i kao trgovina na malo.

Djelatnost trgovine mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje kupnje i prodaje i/ili pružanje usluga u trgovini (trgovci) i druge osobe navedene u članku 5. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19) i to ako ispunjavaju uvjete za obavljanje trgovine propisane člankom 12. Zakona o trgovini i Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, broj 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14).

Djelatnost trgovine ne može se početi obavljati prije nego što nadležno postupovno tijelo odnosno Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u Sisačko-moslavačkoj županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina ispunjava uvjete propisane Zakonom o trgovini i propisima donesenim na temelju Zakona o trgovini, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima. 

Prije nego što nadležno tijelo izda rješenje, u prodajnom objektu ne smije se obavljati djelatnost trgovine. Iznimno, bez novog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, ista se može obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama Zakona o trgovini ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje o ispunjavanju uvjeta ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine za isti oblik prodajnog objekta, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine.

Za izdavanje rješenja, osoba koja će obavljati djelatnost trgovine mora:

 • biti registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • dokazati da poslovni prostor ili objekt ispunjava uvjete propisane posebnim propisima (o higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi, te zaštite na radu)
 • dokazati da građevina u kojoj se nalazi poslovni prostor ispunjava uvjet „uporabljivosti“ građevine prema važećem Zakonu o gradnji.

Potrebni dokumenti:

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, stranka podnosi sljedeće dokumente:

 1.  zahtjev
 2.  dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe
 3.  obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (samo trgovačka društva)
 4.  dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva i dr.)
 5. dokaz za uporabu građevine sukladno važećem Zakonu o gradnji  i to:
  a) uporabna dozvola
  b) u smislu odredbe čl. 175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti ako su izdani, odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19):

  Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:
  – uvjerenje katastarskog ureda da je građevina evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja).

  Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.
  – konačna uporabna dozvola ili
  – pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

  Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:
  – konačna uporabna dozvola ili
  – uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

  Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:
  – konačna uporabna dozvola ili
  – za objekte do 400 m² – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera.

  c) u smislu odredbe čl. 177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:

  Za rekonstruirane građevine:
  – rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji.

  Za legalizirane građevine:
  – rješenje o izvedenom stanju na temelju važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
  – rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

  d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola

 6. dodatni dokumenti – ovisno o prodajnom objektu ili drugim oblicima prodaje (navedeni popis je orijentacijske prirode, a koji je dokument potrebno u svakom pojedinom slučaju podnijeti ovisi isključivo o vrsti oblika prodaje i prodajnom objektu u kojem se obavlja djelatnost trgovine):
 • atest o ispravnosti električnih instalacija
 • atest o ispravnosti plinskih instalacija
 • atest o zdravstvenoj ispravnosti vode
 • rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama za zaštitu od buke – izdaje nadležna sanitarna inspekcija
 • atest radnog okoliša (temperatura, vlažnost, provjetravanje, osvjetljenje, kvadratura i visina prostora)
 • prethodno odobrenje za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru (ukoliko je građevina u kojoj se namjerava obavljati djelatnost trgovine zaštićena kao kulturno dobro – izdaje ga konzervatorski odjel Ministarstva kulture, za područje Sisačko-moslavačke županije izdaje ga Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Sisku, I. Meštrovića 28) i dr.

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar. br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19)

20 HRK

 • za rješenja o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama koja izdaju Upravni odjeli u županijama, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 49. Uredbe, kako slijedi:
 

1. za prodajne objekte površine do 200 m²

130 HRK

2. za prodajne objekte površine veće od 200 m²

280 HRK

3. za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica

50 HRK

 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 2.1. Uredbe

35 HRK

 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, a koja izdaje Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar. br. 2.1. Uredbe.

50 HRK

Plaćanje upravnih pristojbi

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • iznimno, u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima.

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

 – Uplatu upravne pristojbe izvršiti na račun: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-29269-OIB

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 5. siječnja 2017. godine, uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba kao nadležna postupovna tijela, dužni su zahtjeve za izdavanje odgovarajućeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, kao i svu potrebnu dokumentaciju za izdavanje rješenja, zaprimati putem elektroničke pošte.

E-POSTUPAK za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica (preduvjet za obavljanje uslužne djelatnosti trgovine)

 • Aplikacija za predaju zahtjeva, elektronski, za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, putem aplikacije, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o uplati upravne pristojbe na račun – sve u skeniram obliku.
 • Obrazac zahtjeva ispuni se i vlastoručno potpiše.
 • Obrazac zahtjeva pošalje se na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (s naznakom e-zahtjev trgovina) zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o plaćanju pristojbe na račun – sve u skeniranom obliku (PDF format).
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem.
 • Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica izdaje se u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje se može, na zahtjev stranke, od nadležnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

Po zaprimanju rješenja može se započeti obavljati djelatnost trgovine.

E-pošta za slanje cjelokupne dokumentacijom nadležnom tijelu: e-zahtjev trgovina.

Dodatne informacije o uvjetima pristupa djelatnosti trgovine mogu se naći na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (http://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-i-strateske-robe), dok se informacije o uvjetima pristupa svim uslužnim djelatnostima, kao i potrebni obrasci, nalaze i na mrežnoj stranici Jedinstvene kontaktne točke za usluge (www.psc.hr).

Napomena: Uplata upravne pristojbe od 01.01.2020. godine vrši prema pozivu na broj Županije kojoj se podnosi zahtjev, odnosno za Sisačko-moslavačku županiju uplatu upravne pristojbe izvršiti na račun Državnog proračuna: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-29269-OIB

Nadležno tijelo i propisi

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u Sisačko-moslavačkoj županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba prema mjestu gdje se objekt nalazi

Propisi:

 • Zakon o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19)
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, broj 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)
 • Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo („Narodne novine“, broj 39/09 i 46/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog tijela podnosi se žalba Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

OBRASCI:

Dobro došli!

Smireni prostor Sisačko-moslavačke županije u kojem je lako trajati podsjeća na rasuti vitraj iz kojeg izbija tajanstveni sjaj u kojem je pohranjena povijest generacija. To je županija velikim dijelom priljubljena uz ogrtač moćnog Panonskog mora, s prizemnicama šćućurenog poput uplašenih poljskih miševa; ali i županija koja se s nezamjetnom vertikalom ustremljuje ka nebu. Zeleno plava zipka Hrvatske u koju je ukomponirano sedam gradova i dvanaest općina prostire se južno od Zagreba...

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik