Vi ste ovdje: Home Upravni odjeli i službe Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša

Sisačko-moslavačka županija

Sisak booked.net
-6...-1° C

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Opći podaci

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja stručne i upravne poslove u području prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode koji se odnose na:

 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: lokacijskih dozvola i rješenja o utvrđivanju građevne čestice te izdaje potvrde o usklađenosti parcelacijskih elaborata s dokumentima prostornog uređenja, izvode iz prostornih planova, obavijesti o posebnim uvjetima i uvjerenja o statusu čestice, u skladu sa zakonom,
 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata u postupku građenja: rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje, rješenja o promjeni namjene, rješenja o produženju važenja akata, rješenja o promjeni investitora, te izdaje potvrde glavnog projekta, uvjerenja za uporabu, uvjerenja o vremenu građenja i druge akte u skladu sa zakonom,
 • potvrđivanje elaborata posebnih dijelova građevine u skladu sa zakonom,
 • vođenje evidencije prijave početka radova, prijave nastavka radova kao i druge evidencije i izvješća propisane posebnim propisima,
 • izradu dokumenata prostornog uređenja županijske razine, u skladu sa zakonom, izrađuje akte i provodi propisane postupke, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
 • izradu prijedloga za davanje suglasnosti na prostorne planove lokalne razine,
 • praćenje i dostavu podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje nadležnom ministarstvu i županijskoj javnoj ustanovi za prostorno uređenje,
 • izradu odluka, izvješća, planova i drugih dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka te gospodarenja otpadom,
 • praćenje stanja okoliša, provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
 • vođenje registra onečišćavanja okoliša, osiguravanje podataka i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
 • izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom te pripremu i predlaganje drugih aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
 • izradu akata i pripremu vođenja postupka za dodjelu koncesija u području gospodarenja otpadom, upis u registar koncesija, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
 • provedbu prethodne i glavne ocjene za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode te izdaje rješenja o dopuštanju zahvata u zaštićenom dijelu prirode,
 • koordiniranje izrade programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,
 • provedbu postupka proglašenja zaštićenih dijelova prirode na regionalnoj razini kao i postupka o prestanku zaštite,
 • praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • sustav zaštite i spašavanja, razvoj zaštite od požara i obranu,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za obavljanje poslova iz područja prostornog uređenja i graditeljstva ima ispostave i to:
- Ispostava u Novskoj,
- Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici (ne radi),
- Ispostava u Popovači

 • Sjedište u Sisku

Pročelnica:
Blanka Bobetko - Majstorović, dipl.ing. biol.
Rimska 28, 44 000 Sisak, tel. 044/ 540-030
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Sunja, Gvozd, Lekenik, Martinska Ves, Dvor i Topusko
- područje Grada Gline

 • Ispostava Novska

Voditelj ispostave:
Edo Tomić, struč.spec.ing.aedif.
Trg dr. F. Tuđmana 2, 44 330 Novska, tel. 044/600-545
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac i Lipovlljani
- područje gradova: Novska i Hrvatska Kostajnica

 • Ispostava Popovača

Voditelj ispostave:
Krešimir Jugović, dipl. ing. građ.
Jelengradska 13, 44 317 Popovača, tel.: 044/683-451, 044/639-037
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje Grada Popovača i
- Općine Velika Ludina

 • Ispostava Glina

Voditelj ispostave:
Slaven Bobić , dipl. ing. građ.
Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina (tel. 044 493 940 i 044 493 950)
Rad sa strankama: svaki radni rad od 8,00 – 15,00 sati
Nadležnost:
- Grad Glina,
- te općine Topusko i Gvozd

Obrasci

 • eDozvola

LOKACIJSKA INFORMACIJA
OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA
POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA
LOKACIJSKA DOZVOLA
IZMJENA I/ILI DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE
RJEŠENJE O PRODULJENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE
DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE
OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE
PRIJAVA POČETKA POKUSNOG RADA
GRAĐEVINSKA DOZVOLA (Ne izdaje se lokacijska dozvola)
GRAĐEVINSKA DOZVOLA (Izdaje se lokacijska dozvola)
GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE (Ne izdaje se lokacijska dozvola)
GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE (Izdaje se lokacijska dozvola)
IZMJENA I/ILI DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
IZMJENA I/ILI DOPUNA POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA
IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE GLEDE PROMJENE INVESTITORA
UPORABNA DOZVOLA (Građevine za koje se izrađuje geodetski projekt)
UPORABNA DOZVOLA (Građevine za koje se ne izrađuje geodetski projekt)
PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA
UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE
UPORABNA DOZVOLA za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1.listopada 2007. godine
UPORABNA DOZVOLA za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine
UPORABNA DOZVOLA za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
UPORABNA DOZVOLA za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
UPORABNA DOZVOLA za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

 • Obrasci zaštite okoliša


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA ZA RADNJE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA ZA ZNANSTVENA I STRUČNA ISTRAŽIVANJA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
ZAHTJEV ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEV ZA POSTUPAK PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEV ZA POSTUPAK GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
ZAHTJEV ZA PRETHODNU OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA

 • Ostali obrasci

Univerzalni zahtjev – SMŽ
DOPUNA / ISPRAVAK PODNESENOG ZAHTJEVA
POTVRDA O STATUSU ČESTICE
OVJERENA PRESLIKA AKTA / ARHIVSKOG PRIMJERKA
KLAUZULA IZVRŠNOSTI / PRAVOMOĆNOSTI AKTA
POTVRDA ELABORATA / PLANA POSEBNIH DIJELOVA GRAĐEVINE
ISPRAVAK POGREŠKE U RJEŠENJU
POŽURNICA za ubrzanje postupka za izdavanje predmeta
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (LEGALIZACIJA)

 Javnopravna tijela nadležna za područje djelovanja ureda

eNekretnine

eNekretnine

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine (NN broj 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjene vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnost Procjeniteljskog povjerenstva, nadležnost i opis poslova upravnog tijela županije, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, kao i njihova evaluacija, odnosno reguliraju se odnosi na hrvatskom tržištu nekretnina, usklađeni s odredbama europske legislative.

Temeljem Zakona, a radi stručne analize i evaluacije podataka, davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina, 5. listopada 2015. godine osnovano je Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina za područje Sisačko-moslavačke županije.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku za rad Procjeniteljskog povjerenstva pruža Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije.

Nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih temeljem ovog Zakona, kao i zakonitost rada upravnog tijela, Povjerenstva i procjenitelja provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Na zahtjev stalnih sudskih vještaka za procjenu nekretnina ili stalnih sudskih procjenitelja, te upravnih i pravosudnih tijela, a u svrhu izrade procjembenih elaborata, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – ovlašteni službenik za eNekretnine, izdaje izvatke iz Zbirke kupoprodajnih cijena i to:

Upravna pristojba za zaprimanje zahtjeva i izdavanje Izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena plaća se u iznosu od 200,00 kn (180,00 kn Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN br. 8/17. i 37/17 + 20,00 kn Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN br. 8/17. i 37/17) u korist transakcijskog računa Sisačko-moslavačke županije. (UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI NN 37/2017.)

IBAN:HR5623400091800003001
Model:HR68
Poziv na broj:7307-OIB
Opis plaćanja: upravna pristojba za izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena
(Dokaz o uplati potrebno je dostaviti uz obrazac zahtjeva ili poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,kako bi se mogao izdati traženi izvadak)
UPITI I INFORMACIJE
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, ovlašteni službenik za eNekretnine – Sanja Deak, Sisak, Rimska 28
tel. 044/540-213, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 Izvješća

Pozivi/Uvidi/Objave


SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, S. i A. Radića 36, Sisak objavljuje:Informacije o provedbi postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije}

Informacije o provedbi postupka
Strateške procjene utjecaja na okoliš
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 5. sjednici održanoj 21. veljače 2014. godine donijela je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, koja je objavljena u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“, broj: 4/2014., a stupila je na snagu 4. ožujka 2014. godine.

I
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Plan) se provodi sukladno Odluci o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije KLASA:350-02/15-03/03, URBROJ:2176/01-02-15-1 koju je donio Župan Sisačko-moslavačke županije dana 2. ožujka 2015. godine (Odluka)

II


U skladu s člankom 7. Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš u postupku određivanja sadržaja strateške studije proveden je postupak pribavljanja mišljenja o sadržaju strateške studije, te proveden postupak javnog uvida i rasprave o sadržaju strateške studije (5. studenog 2015. godine), te je temeljem istog donesena Odluka o sadržaju strateške studije, 23. 11. 2015. godine (Odluka).

III

Uz Stratešku procjenu provodi se i postupak Glavne ocjene utjecaja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije za ekološku mrežu, sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Rješenje)

IV

Odluka o imenovanju članova savjetodavno- stručnog povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije na okoliš je donesena 2. 12. 2015. godine. (Odluka).

V

Stručno povjerenstvo je održalo 2 sjednice (9.2.2016. i 26.2.2016.), te je na 2. sjednici doneseno Mišljenje o Strateškoj studiji kojim se potvrđuje da je studija cjelovita i stručno utemeljena.

VI

Na temelju zakonskih odredbi i mišljenja stručnog povjerenstva, Župan je donio Odluku o stavljanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna PP SMŽ (KLASA:351-03/16-04/01, URBROJ:2176/01-02-16-15 OD 26.2.2016.) (Odluka)(Obavijest

Obavijest o javnoj raspravi Strateške studije je objavljena u Večernjem listu od 1.3.2016.


VII

Temeljem mišljenja MZOIP, 10.3.2016. godine, je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stavljanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna PP SMŽ, po kojoj se javna rasprava Strateške studije održava od 8.3. do 8.4.2016. godine. (Odluka o izmjeni i dopuni Odluke)


VIII

Javno izlaganje Strateške studije će se održati zajedno s izlaganjem Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, dana 14. ožujka 2016. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore u Sisku, S. S. Kranjčevića 16, Sisak.

IX

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

- Prilog - Primjedbe prikupljene tijekom javne rasprave

X


POZIV NA PONOVNU JAVNU RASPRAVU STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ - II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE (preuzmite ovdje)

XI

IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

 

Prostorno uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije nadležan je za izdavanje sljedećih akata:

- prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji „Narodne novine“, br. 76/97,38/09, 55/11 i 90/11
 Lokacijska dozvola (izmjene i dopune)
 Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 Izmjena i dopuna građevinske dozvole te produljenje važnosti građevinske dozvole
 Rješenje o uvjetima građenja
 Potvrda glavnog projekta
 Rješenje za uklanjanje
 Uporabna dozvola
 Potvrđivanje izvršnosti akata o pravu građenja
 Uvjerenje o vremenu građenja građevine
 Uvjerenje za uporabu građevine
 Ovjera elaborata etažiranja
 Potvrda parcelacijskog elaborata
 Obavijest o podacima iz prostorno-planske dokumentacije
 Uvjerenje o statusu katastarske čestice
 Potvrda o dostavi završnog izvješća
 Prijava početka građenja


- prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja „Narodne novine“ 69/09 i 128/10
 Rješenje za građenje
 Obavijest o posebnim uvjetima

- prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama „Narodne novine“ 90/11
 Rješenje o izvedenom stanju ("legalizacija")

Uz zahtjev za izdavanje dokumenta kojim se dozvoljava gradnja potrebno je platiti propisanu upravnu pristobju po Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“; br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08 i 20/10).

KAKO ISPUNITI UPLATNICU ZA IZDAVANJE AKATA PROSTORNOG UREĐENJE/GRADNJE/ZAŠTITE OKOLIŠA/E NEKRETNINA
BIC (SWIFT adresa) Privredne banke Zagreb d.d. je PBZGHR2X (za devizne naplate iz inozemstva)
*AKT: Lokacijska dozvola (izmjene i dopune), rješenje o utvrđivanju građevne čestice, izmjena i dopuna građevinske dozvole te produljenje važnosti građevinske dozvole, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za uklanjanje, uporabna dozvola, potvrđivanje izvršnosti akata o pravu građenja, uvjerenje o vremenu građenja građevine, uvjerenje za uporabu građevine, ovjera elaborata etažiranja, rješenje o izvedenom stanju, dozvole za gospodarenje otpadom i dr...

Napomena: primjerak uplatnice obavezno dostaviti uz zahtjev ili u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša uz naznaku:
KLASA PREDMETA: ____________________________________________
 


PROSTORNI PLANOVI (Sjedište Sisak)

1. Prostorni plan Sisačko - moslavačke županije ( Sl. glasnik SMŽ 04/01)
I.Izmjene i dopune PPSisačko - moslavačke županije ( Sl. glasnik SMŽ 12/10)

2. PPUG Glina ( Sl. glasnik SMŽ 05/00)
I.Izmjene i dopune PPUG Gline (Sl. vjesnik Grada Gline 48/10)

3. PPUO Dvor (Sl. vjesnik Općine Dvor 07/07)
I. Izmjene i dopune PPUO Dvor ( Sl. vjesnik Općine Dvor 13/11)

4. PPUO Gvozd (Sl. vjesnik Općine Gvozd 34/04)
I. Izmjene i dopune PPUO Gvozd ( Sl. vjesnik Općine Gvozd 45/10)

5. PPUO Lekenik (Sl. vjesnik Općine Lekenik 17A/06)
I. Izmjene i dopune PPUO Lekenik ( Sl. vjesnik Općine Lekenik 23/11)

6. PPUO Martinska Ves ( Sl. vjesnik Općine Martinska Ves 54/06)
I. Izmjene i dopune PPUO Martinska Ves (Sl. vjesnik Općine Martinska Ves 34/07)

7. PPUO Sunja ( Sl. vjesnik Općine Sunja 08/04)

8. PPUO Topusko (Sl. vjesnik Općine Topusko 03/05)

9. Urbanistički plan uređenja Grada Gline ( Sl. vjesnik Grada Gline 09/03)

10. Urbanistički plan uređenja Općine Dvor ( Sl. vjesnik Općine Dvor 04/09)

11. Detaljni plan uređenja Poduzetnička zona D1- "Marof" u Lekeniku
(Sl. vjesnik Općine Lekenik 41/07)

12. Detaljni plan uređenja stambenog naselja "Bečko" u Sunji
(Sl. vjesnik Općine Sunja 49/06)
 


PROSTORNI PLANOVI (Ispostava Novska)

1. PROSTORNI PLAN PARKA PRIRODE LONJSKO POLJE
(Narodne novine, broj: 37/10)

2. PPUG Novska (Službeni vjesnik Grada Novska, broj: 7/05 i 42/10)

3. PPUG Hrvatska Kostajnica (Sl. vjesnik Grada Hrvatska Kostajnica 12/03)

4. PPUO Lipovljani (Sl. vjesnik Općine Lipovljani 02/08)

5. PPUO Jasenovac (Sl. vjesnik Općine Jasenovac 11/06)

6. PPUO Hrvatska Dubica (Sl. vjesnik Općine Hrvatska Dubica 20/03 i 11/08)

7. PPUO Majur (Sl. vjesnik Općine Majur 34/05)

8. PPUO Donji Kukuruzari (Sl.vjesnik Općine Donji Kukuruzari 16/03)

9. Urbanistički plan uređenja grada Novska (Sl.vjesnik Grada Novska 31/07,
49/07 – Ispravak i 4/09 – Ispravak

10. Urbanistički plan uređenja Grada Hrvatske Kostajnice
(Sl. vjesnik Grada Hrvatska Kostajnica 27/09)

11. Detaljni plan uređenja „Zapad 1“ (Sl.vjesnik Grada Novska 53B )

12. Detaljni plan uređenja dijela povijesne jezgre Hrvatske Kostajnice
(Sl. vjesnik Grada Hrvatska Kostajnica 5/00 i 14/03 )

13. Detaljni plan uređenja groblja Piljenice (Sl.vjesnik Općine Lipovljani 24/11)
 


PROSTORNI PLANOVI (Ispostava Popovača)

1. PPUO Velika Ludina (Sl. novine Općine Velika Ludina 09/01)
I. Izmjene i dopune PPUO Velika Ludina (Sl. novine Općine Velika Ludina 03/05)
II. Izmjene i dopune PPUO Velika Ludina (Sl. novine Općine Velika Ludina 01 /11)

2. PPUO Popovače (Sl. novine Općine Popovača 06/02)
I. Izmjene i dopune PPUO Popovače ( Sl. novine Općine Popovača 07/03)
II. Izmjene i dopune PPUO Popovače ( Sl. novine Općine Popovača 07/04)
III. Izmjene i dopune PPUO Popovače ( Sl. novine Općine Popovača 08/06)
IV. Izmjene i dopune PPUO Popovače ( Sl. novine Općine Popovača 06/09)

3. Urbanistički plan uređenja naselja Popovača (Sl. novine Općine Popovača 08/07)
I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača
(Sl. novine Općine Popovača 06/09)

4. Detaljni plan uređenja Središta V.Ludina (Sl. novine Općine Velika Ludina 03/01)
I. Izmjene i dopune DPU Središta V. Ludina
(Sl. novine Općine Velika Ludina 04/06)
I. Izmjene i dopune DPU Poslovne zone Velika Ludina
(Sl. novine Općine Velika Ludina 03/07)
II.Izmjene i dopune DPU Poslovne zone Velika Ludina
( Sl. novine Općine Velika Ludina 04/10)

5. Detaljni plan uređenja gospodarsko - proizvodne Mišićka II u Popovači
(Sl. novine Općine Popovača 1/11)

6. Detaljni plan uređenja gospodarsko - proizvodne Mišićka u Popovači
(Sl. novine Općine Popovača 07/03)
I. Izmjene i dopune DPU gospodarsko - proizvodne Mišićka u Popovači
(Sl. novine Općine Popovača 07/04)
II. Izmjene i dopune DPU gospodarsko - proizvodne Mišićka u Popovači
(Sl. novine Općine Popovača 04/09)

7. Detaljni plan uređenja stambeno poslovna zona Jelengradska
(Sl. novine Općine Popovača 06/01)

8. Detaljni plan uređenja groblja u G. Jelenskoj (Sl. novine Općine Popovača 04/05)

9. Detaljni plan uređenja poslovno trgovačkog predjela "Sisačka"
(Sl. novine Općine Popovača 01/09)
 


Napomena:
PPUO/G - prostorni plan uređenja općine/grada
UPU - urbanistički plan uređenja
DPU - detaljni plan uređenja

Zaštita okoliša


 
NOVOSTI
 
2018. godina
 
27.4.2018.
 
 
22.1.2018.
 

- Obavijest o objavi Odluke s informacijom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za izmjenu i dopunu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Čeličana ABS Sisak d.o.o.- Odluka s informacijom

 
11.1.2018.
 
 
 
2017. godina
 
13.12.2017.
 
 
9.11.2017.
 
 
 
 
2016. godina
 
 
 
2015. godina
 
23.11.2015. OBAVIJEST o objavi Odluke s informaciiom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće odtagalište otpada ,,Taborište", operatera Komunalac Petrinja d.o.o. iz Petrinje ->>pogledaj
 
23.11.2015. Odluka s informaciiom o uvidu u Nacrt okolišne dozvole za postojeće odtagalište otpada ,,Taborište",
operatera Komunalac Petrinja d.o.o. iz Petrinje ->>pogledaj
 
17.11.2015. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je sukladno čl. 163. Zakona o zaštiti okoliša provelo postupak javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće odlagalište Taborište, te je izrađeno Izvješće ->> pogledaj
 
15.09.2015. Tvrtka N.T.- EKO d.o.o., Grančarska V. odv. br. 2, 10257 Brezovica je 9.12.2013. podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za gosodarenje otpadom na lokaciji Obrtnička 17 u Sisku. Uz zahtjev je priložen Elaborat (vidi prilog)
 
08.09.2015. Tvrtka Eko Moslavina d.o.o. iz Kutine je podnijela zahtjev za izmjenama i dopunama dozvole za gospodarenje otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Uz zahtjev je dostavljen Elaborat gospodarenja otpadom (vidi)
 
 
16.03.2015. Tvrtka I.G.K. Reciklaža d.o.o. iz Siska, Božidara Adžije 2, je 14. siječnja 2014. godine podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom sukladno članku 88. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Uz zahtjev je dostavljen Elaborat gospodarenja otpadom (prilog EGO).

16.03.2015. Tvrtka XY d.o.o. iz Siska, Novo Pračno bb, je 14. siječnja 2014. godine podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom sukladno članku 88. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Uz zahtjev je dostavljen Elaborat gospodarenja otpadom (prilog EGO).
 
 
09.02.2015. Lampaš - proizvodno trgovački obrt, vlasnika: Natalije Kolar i Antonia Rakovića iz Siska, Mije Goričkog 22, je 16. siječnja 2014. godine podnio zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom na lokacijama u Sisku: Mije Goričkog 22 i Nikole Tesle 9a.
Budući da je stranka dostavila dokumentaciju propisanu Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, objavljuje se Elaborat gospodarenja otpadom, kako bi stranke u postupku imale uvid u isti. (pogledati EGO)
 
 
09.01.2015. Tvrtka Eko moslavina d.o.o. za komunalno gospodarstvo iz Kutine, Trg kralja Tomislava 10/1 je podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom na lokaciji odlagališta u Kutini. (Prilog Elaborat).
 
2014. godina
 
05.12.2014. Petrokemija d.d. Kutina, Aleva Vukovar 4 je podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom dana 23. siječnja 2014. godine. Uz zahtjev je dostavljen Elaborat gospodarenja otpadom i ostala dokumentacija propisana Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
Elaborat se stavlja na uvid do 22. 12. 2014. godine.
 
04.11.2014. Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode podnijela je tvrtka MC čišćenje d.o.o. iz Siska, Nikole Tesle 17. (prilog Elaborat)
 
30.10.2014. Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode podnijela je tvrtka Felis produkti d.o.o. iz Siska, Božidara Adžije 19. (prilog Elaborat)
 
 
 
19.03.2014. Informacija o zahtjevu za provođenje glavne ocjene prihvatljivosti zahvata Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Kupe

18.03.2014. INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Une“

07.03.2014. ODLUKA o objavi informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: odlagalište otpada Taborište

Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: odlagalište otpada Taborište


31.10.2011. Rezultati natječaja za sufinanciranje eko udruga i školskih i predškolskih eko udruga/sekcija
02.06.2011. Moslavačka gora proglašena regionalnim parkom
08.04.2011. DONACIJA ELEKTRIČNIH OGRADA STOČARIMA NA PODRUČJU ZRINSKE GORE
11.02.2011. Najava događanja povodom Svjetskog dana močvarnih staništa
19.05.2010. Rješenje o preventivnoj zaštiti Sunjskog polja u kategoriji značajni krajobraz

 

NATJEČAJI  


OBAVIJESTI I JAVNE RASPRAVE 

 

2018. godina

16.3.2018.

OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju hrane za životinje
- SAŽETAK ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE POSTROJENJA SANO – SUVREMENA HRANIDBA ŽIVOTINJA d.o.o. - Ne-tehnički sažetak


2015. godina

14.05.2015. OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Kozarac - Slobodnica, DN 800/75 bar

11.05.2015. Obavijest o javnoj raspravi studije utjecaja na okoliš (ABS Sisak d.o.o.)

09.03.2015. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je dostavilo SMŽ, UO za zaštitu okoliša i prirode Izvješće s javne rasprave provedene u postupku po zahtjevu za izdavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša odlagališta Goričica, podnositelja zahtjeva tvrtke Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., te se navedeno Izvješće objavljuje u cijelosti (prilog Izvješće).

02.02.2015. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI provedenoj u postupku utvrđivania objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA d.o.o.

07.01.2015. Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš podzemnog skladišta plina Okoli s izgradnjom novih radnih bušotina Ok-62 i Ok-63, rekonstrukcijom kompresorske stanice i izgradnjom sustava za zbrinjavanja slojne vode, Općina Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija.

- Ne tehnički sažetak Studije utjecaja na okoliš podzemnog skladišta plina Okoli

2014. godina

19.12.2014. OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš nove luke Sisak

- Netehnički sažetak - Studija o utjecaju na okoliš za zahvat nove luke Sisak (pdf 170 mb)

14.11.2014. OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Gradusa (od 21.studenog do 22. prosinca 2014. godine)

18.07.2014. Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja na proizvodnoj lokaciji GAVRILOVIĆ-Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti Mate Gavrilovića potomci d.o.o. Petrinja

20.06.2014. Odluka o upućivanju na javnu raspravu Studije za glavnu ocjenu utjecaja zahvata za ekološku mrežu (Sava)


07.04.2014. ODLUKA o upućivanju na javnu raspravu Zahtjeva i Studije za provedbu postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Uklanjenje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Une“
PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ


 
2018. godina
 

19.9.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat IZGRADNJA CRPNE STANICE “PRELOŠĆICA” S REKONSTRUKCIJOM KANALSKE MREŽE objavite na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije
- Elaborat zaštite okoliša

16.8.2018.

Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg kompleksa farme junadi Ljubljanica na k.č. 331/1 i 331/3, k.o. Žirčica, Općina Martinska Ves, Sisačko-moslavačka županija

13.7.2018.

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „REKONSTRUKCIJA DESNOOBALNOG SAVSKOG NASIPA OD rkm 0+000 DO rkm 10+050,80 OD NASELJA SELIŠTE SUNJSKO DO GRADUSE“
- Elaborat zaštite okoliša

6.7.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG KOMPLEKSA FARME JUNADI LJUBLJANICA NA k.č. 331/1 i 331/3, k.o. ŽIRČICA, OPĆINA MARTINSKA VES, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA“
- Elaborat zaštite okoliša

2.7.2018.

Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0+000 do km 12+122 (12,122 km)

27.6.2018.

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, na području Grada Hrvatske Kostajnice u Sisačko-moslavačkoj županiji
- Elaborat zaštite okoliša

04.05.2018.

RJEŠENJE o odbacivanju zahtjeva Hrvatskih voda, VGI za mali sliv „Subocka-Strug“ za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „sanacija dijela desnog nasipa OK Lonja-Strug od kmn 7+000 do kmn 8+000“

10.4.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „REKONSTRUKCIJA LIJEVOOBALNOG SAVSKOG NASIPA U MLAKI OD KM 0+000 DO KM 12+122 (12,122 KM)
- Elaborat zaštite okoliša

12.2.2018.

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "REKONSTRUKCIJA LIJEVOOBALNOG SAVSKOG NASIPA NA DIONICI U KOŠUTARICI OD KM 14+100 DO KM 22+300"
- Elaborat zaštite okoliša
- Rješenje

6.2.2018.

 
 
2017. godina
 
23.11.2017.
 
 
9.11.2017.
 
 
27.10.2017.
 
- Rješenje
 
11. 9. 2017.
 
 
25.08.2017.
 
 
14.06.2017.
 
 
08.05.2017.
 
 
08.05.2017.
 
 
04.04.2017.
 
 
 
31.03.2017.
 
 
 
27.03.2017.
 
 
16.01.2017.

RJEŠENJE nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
I.
Za namjeravani zahvat „REKONSTRUKCIJA NASIPA NA BRANJENOM PODRUČJU BANOVINA – ZAŠTITNI ZID NA DESNOM NASIPU RIJEKE STARI TREBEŽ“, na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji na k.č. 1477, 1480 i 1234 k.o. Lonja, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.
II.
Za namjeravani zahvat „REKONSTRUKCIJA LIJEVOG KUPSKOG NASIPA STARO PRAČNO-STARA
DRENČINA OD KM 0+000 DO 11+692“, na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji na k.č. 1477, 1480 i 1234 k.o. Lonja, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 
 
 
2016. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROCJENA UTJECAJA NA EKOLOŠKU MREŽU
 
 
 
2018. godina
 
11.9.2018.
 
 
29.8.2018.
 
 
 
 
27.8.2018.
 
 
17.8.2018.
 
 
8.8.2018.
 
 
24.7.2018.
 
 
19.7.2018.
 
 
13.7.2018.
 
 
5.7.2018.
 
 
 
 
18.6.2018.
 
 
24.5.2018.
 
 
 
 
17.04.2018.
 
 
27.03.2018.
 
 
 
 
21.03.2018.
 
 
15.03.2018.
 
 
14.03.2018.
 
 
12.3.2018.
 
 
 
 
01.03.2018.
 
 
23.02.2018.
 
 
19.02.2018.
 
 
12.02.2018.
 
 
08.02.2018.
 
 
29.01.2018.
 
 
 
2017. godina
 
08.12.2017.
 
 
 
20.11.2017.
 
 
18.10.2017.
 
 
17.10.2017.
 
 
16.10.2017.
 
 
16.09.2017.
 
 
 
13.09.2017.
 
 
01.09.2017.
  
28.08.2017.
 
 
25.08.2017.
 
 
 
 
 
 
28.07.2017.
 
 
05.07.2017.
 
 
07.06.2017.
 
 
01.06.2017.
 
Rješenja kojima se potvrđuje da planirani zahvati neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (19 dokumenata:  VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Tonka Augustinović, Grad Popovača, Marija Toš, Sisačko-moslavačka županija, Mirjana Jagačić, PRIVREDA d.o.o., Marica Jagačić, Josip Šambar, STRALIS PROMET j.d.o.o., Đuro Bugarin, Vladimir Manhart, Hrvatske šume d.o.o., ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Ivica Jurković, Grad Sisak, Rupčić Branimir, Općina Dvor, Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot)
 
31.05.2017.
 
 
 
 
 
30.05.2017.
 
 
19.05.2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016. godina
 
27.12.2016.
 
07.12.2016.
 
 
 
 
02.12.2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014. godina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010., 2011., 2012., 2013. godina
 
 
 
 
05.09.2012. POTVRDA da planirani zahvat "Čišćenje i uređenje kanala u k.o. Bok Palanječki na k.č. 2064", nositelja zahvata trgovačkog društva Moni-tel d.o.o. neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

10.08.2012. POTVRDA da planirani zahvat – spremište alata, voća i povrća u mjestu Volinja, na k.č. 4/2 k.o.Volinja, na kojoj je zasađena lijeska za uzgoj lješnjaka, investitora: Baltazara Vrpoljca, Ivana Mažuranića 7, Velika Gorica, neće imati značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

01.08.2012. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvta Rekonstrukcija pratećeg uslužnog objekta Popovača - Gračenica i vodoopskrbni priključak za prateći uslužno objekt Popovača - Gračenica neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže

04.07.2012. POTVRDA da planirani zahvat – rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24 + 370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica, na području k.o. Općine Martinska Ves nositelja zahvata: Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, neće imati značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

27.12.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina" neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže

02.12.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat vađenja nanosa iz rijeke Save za potrebe ugradnje u vodnu građevinu – obaloutvrdu Palanjek na području grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

22.11.2011. Potvrdu kojom se potvrđuje da planirani zahvati izgradnje stupne trafostanice 10(20)/0,4 kV srednjenaponski i
niskonaponski kabelski priključak neće imati utjecaj na ekološku mrežu


14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1860/2, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Miljenko Vignjević, Kačićeva 2, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1859/1, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Luke Vrbaneka, Kneza Mislava 12, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1860/1, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Domagoj Hruška, Resnička 1, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

14.11.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje staklenika na k.č.br. 1859/2, katastarska općina Preloščica koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Siska, investitora Bruno Georgiev, Ilica 191 b, Zagreb, neće imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

05.09.2011. Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu  - izgradnja drvenog objekta za pohranu alata veličine 4 x 5 metara na k.č. 1372 k.o. Martinska Ves 
12.07.2011. Potvrda o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Aglomeracija Petrinja
07.06.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat – izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, na k.č. 1574 k.o. Sisak Stari, investitora: Javna ustanova Lučka uprava Sisak, Rimska 28, Sisak, nije potrebno provesti postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu, sukladno Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 118/09).


26.04.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja vidikovca na Hrastovičkoj gori", Katastarske općine Hrastovica, koji će se izvoditi na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području grada Petrinje, investitora Grada Petrinje, Gundulićeva 2, neće imati značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže odnosno da je ovaj zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

24.03.2011. Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje 20 kV kabelskog raspleta Galdovo neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže

22.03.2011. Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje sustava otpadnih voda naselja Dvor etapa 1A neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže

25.01.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da se planirani zahvat – sanacija i modernizacija nerazvrstane ceste u Općini Martinska Ves na k.č. 1410 k.o. Lijeva Luka; k.č. 818 k.o. Lijeva Martinska Ves i k.č. 781 k.o. Mahovo u Općini Martinska Ves

24.01.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja postojeće tvornice obuće u pogon za preradu voća i povrća i proizvodnju meda

12.01.2011. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat izgradnje sekundarne kanalizacije centra naselja Lipovljani na k.č.928, 570, 27/1 i 3282/1, k.o. Lipovljani u Općini Lipovljani  

29.10.2010. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat izgradnje nove transformatorske stanice 10(20)/0,4 kv 388 „Lekenik 6-Odranska„ neće imati utjecaj na ekološku mrežu, odnosno na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

20.08.2010. POTVRDA kojom se potvrđuje da za planirani zahvat prenamjene gospodarskog objekta (staje) u automehaničarsku radionicu nije potrebno provesti postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu

12.05.2010. POTVRDA kojom se potvrđuje da planirani zahvat Obrana od brdskih voda Hrvatske Kostajnice neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže

 

Dozvole za postupanje s neopasnim otpadom
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DOKUMENTI  ZAŠTITE OKOLIŠA 


KAKVOĆA ZRAKA


KAKVOĆA VODA


KAKVOĆA TLA


GOSPODARENJE OTPADOM

Kontakti

Upravni odjel se nalazi na adresi: Rimska 28, Sisak

 • PROČELNICA:

Blanka Bobetko-Majstorović – 044/540-030 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 • ADMINISTRATIVNA TAJNICA

Vesna Grahovac – tel. 044/524-358, fax. 044/524-377 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 • PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ksenija Kajgana – 044/524-377 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Danijel Cvetić – 044/524 316 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Mirjana Budak – 044/524-314 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Miljenko Pavičić – 044/524-377 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Monika Kelčec – 044/ 524-377 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Nermin Veljačić – 044/524-316 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Indira Basarić- 044/524 313 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Josip Vučak – 044/ 524 314 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Antonija Kajić -044/524 313 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 • ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Sandra Mahnik – 044/510-068 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Nada Škrinjarić – 044/540-022 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Miljenko Ugarković – 044/540-204 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 • ROO

Miljenko Ugarković – 044/540-204 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Sanja Deak – 044/540-213 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 • RAZMINIRANJE, CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Stjepan Miheličnik – 044/ 510-069 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 • eNEKRETNINE

Sanja Deak – 044/540-213 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Osnovne informacije

Sisačko-moslavačka županija

 • S. i A. Radića 36, Sisak (karta)
 • Tel: +385(0)44-550-111 / Fax: +385(0)44-524-158
 • Email: info@smz.hr / Web:www.smz.hr
 • OIB: 82215698659

Dužnosnici

IVO ŽINIĆ, dipl.ing.arh.
Župan


doc. dr. sc. ROMAN ROSAVEC
Zamjenik župana


IVAN CELJAK, mag. iur.
Zamjenik župana


mr. sc. DUŠAN BJELAJAC, dr. med.
Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

Politika privatnosti i Politika kolačića

www.smz.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.smz.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića. (više)


Preuzmite korisne programe koji vam mogu zatrebati prilikom pregleda objavčjenih sadržaja na ovoj web stranici

Kutak za posjetitelje >>